ПЛОЩ
2 000.00 кв.м
Населено място
гр. Никопол
Район
гр. Никопол, обл. Плевен, местност. ''Узунджу Орман'
Адрес
гр. Никопол, обл. Плевен, местност. ''Узунджу Орман'
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петьо Ангелов Петков
СРОК
от 10.06.2024 до 10.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 51723.135.2, който съгласно скица на СГКК- Плевен, издадена по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-75/ 28.12.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в гр. Никопол, местн. ''Узунджу Орман'', с площ от 2 000 кв.м., трайно предназначение на територията: горска и начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор няма, номер по предходен план-няма, съседи: 51723.113.23, 51723.113.24, 51723.135.3, 51723.68.9, 51723.135.11, а по документ за собственост Решение №Г-1 от 10.07.2000 г. на ПК гр. Никопол, представляващ: залесена горска територия, с площ от 2.000 дка, в землището на гр. Никопол, обл. Плевен, местност. ''Узунджу Орман'', съставляваща имот № 135002 по картата на възстановената собственост на землището на гр. Никопол, при граници, съседи: имот №135003, имот №113024, имот №113023, имот №115001, имот №068009.

Петьо Ангелов Петков
РЕГ. № ЧСИ
905
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 24 април 2024 г. в 10:46 часа
Земеделски имот
3 001.00 кв.м
3 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Чомаковци
Адрес
село Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен, местност "ПРОГАНЯ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петьо Ангелов Петков
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:30
Публикувано на 20 май 2024 г. в 14:32 часа
Земеделски имот
19 136.00 кв.м
51 264.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Новачене
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Пламен Георгиев Дамянов
СРОК
от 21.05.2024 до 21.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2024 09:00
Публикувано на 28 май 2024 г. в 09:27 часа
Земеделски имот
415.00 кв.м
2 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
град Плевен, улица „50-ТА“, местност „Цигански лозя“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 10.06.2024 до 10.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2024 09:00