ПЛОЩ
38 300.00 кв.м
Населено място
с. Каран Върбовка
Адрес
ИД 635/2023г - с. Каран Върбовка /ЯЗОВИР/
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

8746 / 08.05.2024

Изпълнително дело №: 20238330400635

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ТРИФОНОВА И СИН ЕООД, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000241 /двеста четиридесет и едно арабско/, съгласно акт за учредяване на ипотека, в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, Русенска област, с площ от 38,300 дка. /тридесет и осем декара и триста квадратни метра/, с начин на трайно ползване: язовир, заедно с построения в него РИБАРНИК за производство на 15-20 т. /петнадесет до двадесет тона/ риба годишно с площ от 30 /тридесет/ декара и дълбочина от 1 метър, при граници и съседи: имот 000242, имот № 000240, имот № 107008, имот № 107009 и имот № 105002 и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения по смисъла на чл. 92 ЗС; а съгласно кадастрална представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36364.107.241 /три шест три шест четири точка едно нула седем точка две четири едно/, находящ се в с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе, с площ 38302 кв.м. /тридесет и осем хиляди триста и два квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: Язовир; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000241; ведно с построените в имота сгради: няма данни; Съседи на поземления имот: 36364.107.9, 36364.107.8, 36364.107.240, 36364.107.242, 36364.105.2.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 235699.20 лв.

/от които 196416,00 лв. данъчна основа, 39283,20 лв. дължим ДДС/

учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД – ПРАВОПРИЕМНИК НА БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, учредени 2007г. и 2009г., за които не е вписано подновяване и заличаване на същите в службата по вписвания, учредена Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, учредена 2013г., за коята не е вписано подновяване и заличаване на същата в службата по вписвания, учредена Договорна ипотека в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, подновена 2020г.,вписана Възбрана в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 04.06.2024 г. до 17,00 часа на 04.07.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 09.07.2024 09:00 КРАЙ:15.07.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 04.07.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 2 май 2024 г. в 13:26 часа
Парцел
420.00 кв.м
6 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ветово
Адрес
гр. Ветово
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 10 май 2024 г. в 09:06 часа
Парцел
8 000.00 кв.м
52 704.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каран Върбовка
Адрес
ИД 636/2023г. - с Каран Върбовка, м. АЯЗМОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2024 09:00
Публикувано на 10 май 2024 г. в 09:15 часа
Парцел
670.00 кв.м
3 623.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Мартен
Адрес
ИД 788/2022 - гр. Мартен
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 07:07 часа
Парцел
2 259.00 кв.м
14 393.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писанец
Адрес
с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Петров Николов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00