ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
4
ПЛОЩ
4 151.00 кв.м
Населено място
гр. Цар Калоян
Адрес
местност ГАБЪРЕ, улица Шейново № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77308.500.1 /седемдесет и седем хиляди триста и осем, точка, петстотин, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-19/23.03.2016г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.11.2021г., находящ се в гр.Цар Калоян, местност ГАБЪРЕ, а според документ за сосбственост: с административен адрес: град Цар Калоян, улица Шейново № 1 /едно/, община Цар Калоян, област Разград, с площ от 4151 кв.м. /четири хиляди сто петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за стопански двор, категория за земята: 4 /четвърта/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 500001, при граници и съседи: 77308.180.1, 77308.500.2, 77308.500.10 и 77308.181.12, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 77308.500.1.1 /седемдесет и седем хиляди триста и осем, точка, петстотин, точка, едно, точка, едно/ със застроена площ от 1735 кв.м. /хиляда седемстотин тридесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Промишлена сграда, в част от която сграда е изграден функциониращ мелничен комплекс, включващ движими вещи - мелнично оборудване: валцова машина 1000 мм – 1 брой, валцова машина 800 мм – 4 броя, миялна машина за зърно – 1 брой, пропилен машина за трици – 2 броя, ел. табло за управление на мелницата – 1 брой, шнек за брашно – 1 брой, шнек под силозите – 1 брой, ентолентор – 2 броя, 10 броя двигатели за валовете, от които: 2 броя с мощност 22 kW, 5 броя с мощност 75 kW и 3 броя с мощност 11 kW, елеватори – 4 броя, шнек над силозите – 1 брой, аспиратори – 2 броя, машина за сухо почистване – 1 брой, вибротарар – 2 броя, филтър за брашно – 1 брой, планзихтер – 1 брой, бункер за зърно – 1 брой, елеватор – 1 брой, машина мокро почистване – 1 брой, сепаратор за почистване на зърно – 1 брой, триор – 1 брой, въздушни ключове – 12 броя, пневматика – 1 брой, ведно със следните движими вещи в поземления имот: цистерна за вода 10т. – 1 брой, кантер 60 т., монтиран частично извън недвижимия имот – 1 брой, траф 350 KVA – 1 брой, ведно с всички други подобрения и приращения в горепосочения поземлен недвижим имот.

 

Забележка: При описа на имота се установи следното:

Частта от сградата с идентификатор 77308.500.1.1, в която са монтирани съоръженията на мелничния комплекс е четири етажна – 1 подземен и 3 надземни;

Поземленият имот е заграден с ограда от мрежа на ЖБ колове. В общото ограждение на комплекса попада част от общински терен;

На територията на оградения имот е установена сграда без строителни книжа, тип КПП, която попада в общинския терен;

Монтиран е колиен кантар, частично попадащ и в общинския терен;

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:04 часа
Производствен имот
17 717.00 кв.м
1 100 386.59 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Цар Калоян
Адрес
гр.Цар Калоян, ул."София" №36-38
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:15