ПЛОЩ
1 125.20 кв.м
Населено място
с. Орляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 1/5 (една пета) идеална част от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находяща се в село Орляк, община Тервел, област Добрич, представляваща поземлен имот с площ от 5626 кв.м. /пет хиляди шестстотин двадесет и шест квадратни метра/, с идентификатор 53953.33.109 /пет, три, девет, пет, три, точка , три, три, точка, едно, нула, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орляк, общ. Тервел, област Добрич, одобрени със Заповед РД- 18-1429/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.11.2021г., с трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, с начин на трайно ползване НИВА, III (трета) категория на земята, в местността „ЯСЪМЕРА“, при граници и съседи – имоти с идентификатори:53953.33.102, 53953.33.110, 53953.31.136, 53953.33.108 
 Описание: поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, среден за масива, издължен в посока запад/изток с достъп по асфалтов път – третокласен от изток, граничи от всички страни с обработваема земеделска земя. В момента на изготвяне на експертизата поземления имот се стопанисва, обработен.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: 
 - възбрана №166, том 1, книга ВЪЗБРАНА, дв.вх.рег.№2054/26.10.2023 г.
 - възбрана №26, том 1, книга ВЪЗБРАНА, дв.вх.рег.№248/16.03.2022 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 7 май 2024 г. в 09:14 часа
Земеделска земя
10 000.00 кв.м
32 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Могилище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:00
Публикувано на 7 май 2024 г. в 17:30 часа
Земеделска земя
4 750.50 кв.м
16 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бранище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 08:42 часа
Земеделска земя
1 666.50 кв.м
3 718.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плачидол
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 09:42 часа
Земеделска земя
9 601.00 кв.м
42 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топола
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 28.05.2024 до 28.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2024 11:00