ПЛОЩ
500.00 кв.м
Населено място
с. Опанец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот, находящ се в с. Опанец, община Добричка, представляващо с площ 1000 (хиляда) квадратни метра, с идентификатор 53597.25.118 (пет, три, пет, девет, седем, точка, две, пет, точка, едно, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-232/18.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план: 025118, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, категория на земята: 4 (четвърта), при граници и съседи – имоти с идентификатори: 53597.25.102, 53597.25.73, 53597.25.117, 53597.25.134, 53597.25.136. 
 Описание: Имотът се намира на 300м. северно на с. Опанец и 50 м. от междуселищен път Добрич-Опанец. Разположен е на равен терен с малка денивелация север/юг. Има правилна правоъгълна форма. Издължен е в посока запад/изток. Краен е за масива, с подход от запад по полски път и изток по полски път, излизащ на асфалтов междуселищен път. Целият лозов масив е изкоренен и към момента е обработваема земеделска земя.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 79, том ІІІ, дв. вх. рег. № 10280/02.12.2022г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 7 май 2024 г. в 17:23 часа
Земеделски имот
250.00 кв.м
712.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бранище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 09:17 часа
Земеделски имот
500.00 кв.м
1 660.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Опанец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 23 май 2024 г. в 08:47 часа
Земеделски имот
500.00 кв.м
244.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 10:00
Публикувано на 13 юни 2024 г. в 12:58 часа
Земеделски имот
86.83 кв.м
272.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сенокос
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:00