ПЛОЩ
9 601.00 кв.м
Населено място
с. Топола
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 28.05.2024 до 28.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот, находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, местност "..........." с идентификатор №72693.19.8 (седем, две, шест, девет, три, точка, едно, девет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 9601 кв.м. (девет хиляди шестстотин и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: десета, с номер по предходен план: 019008 (деветнадесет хиляди и осми), при граници и съседи: №72693.19.6, №72693.19.9, №05009.515.263, №72693.19.20. 
 Описание: Поземленият имот се намира в югоизточния край на землището на с. Топола, на шеста линия на ската, ситуиран северно от ваканционно селище „Topola skies” и северозападно на „Kaliakria Resort”, на 900м. от международен път Е87 България-Румъния, на 10км. от гр. Балчик, на 3км. от гр. Каварна и 600м. от морския бряг. Съседните имоти са застроени ваканционни селища, граничи с полски път водещ към с. Топола и плажа.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №4, книга възбрани, том 2, вх.рег.№2281/05.10.2023; Възбрана №10, книга възбрани, том 1, вх.рег.№82/20.01.2016г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 7 май 2024 г. в 09:14 часа
Земеделска земя
10 000.00 кв.м
32 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Могилище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:00
Публикувано на 7 май 2024 г. в 17:30 часа
Земеделска земя
4 750.50 кв.м
16 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бранище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 08:42 часа
Земеделска земя
1 666.50 кв.м
3 718.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плачидол
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 08:51 часа
Земеделска земя
1 125.20 кв.м
3 427.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00