ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
48.00 кв.м
Населено място
гр. Балчик
Адрес
ул."Пета" №12, в.з. Овчаровски пла
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес гр. Балчик, ул. „Пета“ №12, местност в.з. „Овчаровски плаж“, с идентификатор 02508.6.474 /нула, две, пет, нула, осем, точка, шест, точка, четири, седем, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е със Заповед КД-14-08-Б-724/19.04.2007г. на Началника на СГКК – Добрич, с площ по скица от 628 кв.м. /шестстотин двадесет и осем кв.м./, а по нотариален акт от 674 кв.м. /шестстотин седемдесет и четири кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 6.248, при граници и съседи: 02508.6.250, 02508.6.240 и 02508.6.476, ведно с построените в поземления имот сгради, описани в документ за собственост като: 1) триетажна масивна вилна сграда със застроена площ от 48 (четиридесет и осем) кв.м., състояща се от: на първия етаж две спални, санитарно помещение и тераса, на втория етаж две спални санитарно помещение и тераса и на третия етаж две стаи, килер и тераса, и 2) масивна едноетажна сграда със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ квадратни метра, която се състои от една стая, барбекю, тераса, баня и санитарно помещение, които сгради са нанесени на кадастралната карта и кадастралните регистри като 1) СГРАДА с идентификатор 02508.6.474.1 /нула, две, пет, нула, осем, точка, шест, точка, четири, седем, четири, точка, едно/ със застроена площ по скица от 44 кв.м. /четиридесет и четири кв.м./, брой етажи 1, с предназначение: Вилна сграда – еднофамилна, и 2) СГРАДА с идентификатор 02508.6.474.2 /нула, две, пет, нула, осем, точка, шест, точка, четири, седем, четири, точка, две/ със застроена площ по скица от 48 кв.м. /четиридесет и осем кв.м./, брой етажи 1, с предназначение: Вилна сграда – еднофамилна. 
 Описание: Поземленият имот се намира в една от най-атрактивните вилни зони на гр. Балчик – в.з. „Овчаровски плаж“, на около 600 м. от черноморския бряг, с лека денивелация. Поземленият имот е ограден от юг с метална ограда - метална мрежа на колове, на северозапад за ограда служат стените на сградите в имота и бетонова подпорна стена, на изток – масивна ограда от бетонни блокчета, а на югозапад е ограден с метална декоративна ограда. Незастроената земя е облагородена, оформени градинки с цветя, декоративни храсти и дървета – райска ябълка, хинап, нар, смокиня. Дворното място е водоснабдено, в момента на огледа се стопанисва.
 В северозападната част на поземления имот е ситуирана триетажна масивна сграда, изградена по монолитен начин – железобетонни плочи, греди и колони, носещи и преградни тухлени стени. Покривната конструкция е със скатен покрив, покрит с битумни хидроизолационни листове. Фасадната северна стена е с изолация и външна минерална мазилка, градеж от камък на първия етаж. Дограмата е дървен стъклопакет, вратите са дървени и масивни. Стълбищната клетка е с дървени стълби от първи до трети етаж. Сградата е снабдена с ел. и ВиК инсталации.
 В източната част на поземления имот е ситуирана едноетажна сграда с една обща стена с първата сграда, но с отделни покриви. Сградата е едноетажна масивна, изградена по монолитен начин – железобетонни плочи, греди и колони, носещи и преградни тухлени стени. Дограмата е дървена – за врати и прозорци. Външното стълбище обслужва двете сгради до втори етаж, оформена стълбищна площадка, която преминава към терасите на двете сгради. Сградата е снабдена с ел. и ВиК инсталации.
 В поземления имот е изградена и масивна едноетажна сграда – гараж, със застроена площ по измерване от 24,50 кв.м., която сграда не е описана в акта за собственост и не е заснета на кадастралната карта.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 
    1. Договорна ипотека, вписана в СВ гр. Балчик под № 42, том 2, дв.вх.рег. № 3638/15.09.2006г. за сумата от 100 000 евро, подновена с акт № 19, том 2, дв.вх.рег. № 2239/10.09.2016г.;
    2. Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик под № 15, том 2, дв.вх.рег. № 3164/14.11.2011г. по изпълнително дело 20118100400426 по описа на ЧСИ Николай Ников;
    3. Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик под № 85, том 1, дв.вх.рег. № 661/27.03.20171г. по изпълнително дело 20178100400177 по описа на ЧСИ Николай Ников;
Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик под № 234, том 1, дв.вх.рег. № 2950/21.12.2020г. по настоящото изпълнително дело.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 21 май 2024 г. в 08:42 часа
Вила
25.00 кв.м
3 104.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кранево
Адрес
м. Поляните
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 09:00