ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
123.50 кв.м
Населено място
гр. Балчик
Адрес
ул.Г.С.Раковски № 28
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Диляна Георгиева Илиева-Костадинова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.84.170 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, четири, точка, едно, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 07.04.2016г., с адрес на поземления имот: гр.Балчик, ул.Г.С.Раковски № 28 (двадесет и осем), с площ от 247 (двеста четиридесет и седем) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: квартал 83, парцел VI-400, при граници и съседи: 02508.84.171, 02508.84.168, 02508.84.166, 02508.84.165, 02508.84.169, 02508.84.75.

*В горепосочения ПИ с идентификатор 02508.84.170 попада Сграда с идентификатор 02508.84.170.1 със застроена площ от 36кв.м съгласно документ за собственост, а съгласно актуална скица с площ от 26кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, за която липсват строителни книжа /разрешения за строеж, удостоверение за търпимост и др./ Същата не е предмет на продажба и не е взета предвид при формиране цената на имота.

Диляна Георгиева Илиева-Костадинова
РЕГ. № ЧСИ
901
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 2А, ет.2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 870040
Мобилен телефон
0877824587; 0889574194
Публикувано на 24 април 2024 г. в 09:00 часа
Парцел
680.00 кв.м
3 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хитово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 17 май 2024 г. в 08:34 часа
Парцел
1 500.00 кв.м
5 328.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карапелит
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 17 май 2024 г. в 09:26 часа
Парцел
1 140.00 кв.м
8 892.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Минково
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00
Публикувано на 21 май 2024 г. в 14:44 часа
Парцел
690.00 кв.м
2 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кочмар
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:30