ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
3
ПЛОЩ
67.03 кв.м
Населено място
гр. Разград
Адрес
ж.к. Лудогорие, бл. 7 , ет. 3, ап. 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.502.6337.6.9 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шест хиляди триста тридесет и седем, точка, шест, точка, девет/, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград по данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008 г./10.03.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на имота: гр. Разград, п.к. 7200, ж.к. Лудогорие, бл. 7 /седем/ , ет. 3 /трети/, ап. 9 /девет/. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 /трети/ в сграда с идентификатор 61710.502.6337.6 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шест хиляди триста тридесет и седем, точка, шест/, брой надземни етажи 6 /шест/, брой подземни етажи 0 /нула/, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.502.6337 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шест хиляди триста тридесет и седем/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 67.03 кв.м. /шестдесет и седем цяло и три стотни квадратни метра/, по документ за собственост, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, ведно с прилежащи части: изба № 9 /девет/ с площ от 7.76 кв.м. /седем цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, при граници и съседи на за избеното помещение, съгласно документ за собственост: от ляво – изба № 8, от дясно – изба № 15, от горе – първи жилищен етаж, заедно с 6.21 % /шест цяло двадесет и една стотни процента/ идеални части от ОЧС и 12.40 кв.м. /дванадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ от ПС, при граници и съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж – 61710.502.6337.6.8, 61710.502.6337.6.7, 61710.502.6337.6.10, под обекта – 61710.502.6337.6.5, над обекта – 61710.502.6337.6.13, стар идентификатор: няма.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт