ПЛОЩ
3 359.00 кв.м
Населено място
гр. Ботевград
Район
гр.Ботевград
Адрес
гр. Ботевград, местност "Бенчовска Кория"
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05815.41.56 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, четиридесет и едно, точка, петдесет и шест/ по КККР на гр. Ботевград, общ. Ботевград, Софийска обл., одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота от 16.05.2023 г., с адрес на поземления имот: гр. Ботевград, местността „БЕНЧОВСКА КОРИЯ“, с площ от 3 359 /три хиляди триста петдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 5 /пета/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 041056, при съседи, имоти с идентификатор: 05815.41.16, 05815.41.51, 05815.41.14, 05815.41.15.

Владимир Людмилов Цачев
РЕГ. № ЧСИ
926
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0725 66898
Публикувано на 23 април 2024 г. в 11:50 часа
Земеделски имот
3 000.00 кв.м
37 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пожарево
Адрес
с. Пожарево, м. "Чичков рид"
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 24 април 2024 г. в 13:33 часа
Земеделски имот
2 555.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Върбница
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 28.04.2024 до 28.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 15:10 часа
Земеделски имот
3 313.00 кв.м
4 352.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Петково
Адрес
с. Петково, м. "Поповица" 2
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 15:15 часа
Земеделски имот
1 613.00 кв.м
2 118.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Петково
Адрес
с. Петково, м. "Мерите"
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 09:00