ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
23.21 кв.м
Населено място
гр. Ямбол
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 11.06.2024 г. до 11.07.2024 г.   ще се проведе ПЪРВА публична продан по изп. дело 20218780401428, в сградата на РС-Ямбол, като на 12.07.2024г. от 09.00 часа в зала 5 на ЯРС  ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел  удовлетворяване вземането на „ОББ” АД, а именно:

ГАРАЖ В СГРАДА № 6, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” бл.43, вх.Д, ет.0, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.552.12.5.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол, който обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор № 87374.552.12, с площ от 23.21 кв.м., на едно ниво, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена при граници: на същия етаж: 87374.552.12.5.10, 87374.552.12.5.8,  под обекта: няма, над обекта: 87374.552.12.5.2,

- Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 19520лв.  /деветнадесет хиляди петстотин и двадесет лева/.

Имотите са собственост на МАРТИН ИВАНОВ ИВАНОВ. Тежести за всички имотите: възбрана в полза на взискателя, вписана в Сл Вп Ямбол  на  27.05.2022г., законна ипотека в полза на „Уникредит Булбанк”АД, вписана в Сл Вп Ямбол на 05.08.2019 г..

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

 

Проданта приключва в края на работния ден-11.07.2024 г.   -17,00ч.

 

Гр.Ямбол, 15.05.2024г.     ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913