ПЛОЩ
2 400.00 кв.м
Населено място
с. Ресен
Район
общ.Велико Търново
Адрес
с. Ресен, общ. Велико Търново, на ул. „Синчец“ № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- Недвижим имот, находящ се в с. Ресен, общ. Велико Търново, на ул. „Синчец“ № 7, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 954, извън регулационния план на селото, с площ от 2 400 кв.м, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници: от две страни – улици, чер път и Шариф Яшаров, а по скица № 2273/19.06.2006 г. на Община Велико Търново: ПИ № 953, ПИ № 956 и ПИ № 955, а съгласно скица на АГКК: поземлен имот № 954 е част от поземлен имот с идентификатор 62517.99.281, находящ се в с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-703/11.10.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Ресен, местност ХОТНИШКИ ПЪТ, площ: 18 662 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000281, съседи: 62517.197.8, 62517.372.1, 62517.99.267, 62517.178.188, 62517.178.279, 62517.99.14.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 8 май 2024 г. в 14:03 часа
Парцел
1 400.00 кв.м
3 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долна Оряховица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 16 май 2024 г. в 10:01 часа
Парцел
1 470.00 кв.м
2 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Недан
Адрес
с. Недан, общ. Павликени
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 01.06.2024 до 01.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2024 10:30
Публикувано на 23 май 2024 г. в 13:06 часа
Парцел
1 280.00 кв.м
3 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козловец
Адрес
с.Козловец, общ.Свищов
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 02.06.2024 до 02.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.07.2024 11:00
Публикувано на 4 юни 2024 г. в 08:45 часа
Парцел
928.00 кв.м
41 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беляковец
Адрес
с. Беляковец, общ.Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 10.06.2024 до 10.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2024 10:00