ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 500.00 кв.м
Населено място
с. Полско Пъдарево
Адрес
С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, М.ДЪРТАТА КОРИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 57371.104.40 /петдесет и седем хиляди триста седемдесет и едно точка сто и четири точка четиридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1505/16.08.2018г на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Полско Пъдарево, общ.Нова Загора, местност Дъртата Кория, с площ от 1500 кв.м. /хиляда и петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване:друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел 149/в /сто четиридесет и девет, буква „в“/, площ в кв.м. 1500 /хиляда и петстотин/, вид на гората/вид на подотдела – превръщане/издънково насаждение, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план: 104040 /сто и четири хиляди и четиридесет/, съседи: 57371.104.41; 57371.104.23; 57371.104.39; 57371.104.3, който по документ за собственост – договор за доброволна делба, вписан в СВ при РС Нова Загора с дв.вх.рег.№ 1382/15.06.2010г, том 2, акт № 6, представлява ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ в местността „ДЪРТАТА КОРИЯ“, с площ от 1,500 дка /един декар и петстотин квадратни метра/, съставляваща имот с № 104040 /сто и четири хиляди и четиридесет/, по картата на възстановената собственост на село Полско Пъдарево, общ.Нова Загора, при граници и съседи: имот № 104039 – на Динка Кънева Петрова, имот № 104023 – на МЗГАР – Държавно лесничейство, имот № 104041 – на Красимир Господинов Иванов, имот № 104003 – на наследниците на Недко Белев Недков.

Ограничения при ползването на имота, основания: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

Гергана Грозева Костова
РЕГ. № ЧСИ
915
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, обект 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 667627
Мобилен телефон
0877905593
уебсайт
Публикувано на 16 май 2024 г. в 15:54 часа
Земеделска земя
1 606.00 кв.м
900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, М.КУЧЕВА МОГИЛА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:06 часа
Земеделска земя
699.00 кв.м
593.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
МЕСТНОСТ ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:11 часа
Земеделска земя
666.00 кв.м
565.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
С.СОТИРЯ, М.ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:13 часа
Земеделска земя
721.00 кв.м
612.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
С.СОТИРЯ, М.ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00