ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 606.00 кв.м
Населено място
с. Полско Пъдарево
Адрес
С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, М.КУЧЕВА МОГИЛА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 57371.49.52 /петдесет и седем хиляди триста седемдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-15-1505/16.08.2018г на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Полско Пъдарево, общ.Нова Загора, местност Кучева могила, площ 1606 кв.м. /хиляда шестстотин и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 5 /пета/, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план: 049052, при съседи: 57371.49.19; 57371.49.111; 57371.49.67; 57371.48.110, който по документ за собственост – договор за доброволна делба, вписан в СВ при РС Нова Загора с дв.вх.рег.№ 1382/15.06.2010г, том 2, акт № 6, представлява ЛОЗЕ в местността „КУЧЕВА МОГИЛА“, с площ от 1,607 дка /един декар и шестстотин и седем квадратни метра/, пета категория, съставляваща имот с № 049052 /четиридесет и девет хиляди петдесет и две/, по картата на възстановената собственост на село Полско Пъдарево, общ.Нова Загора, при граници и съседи: имот № 049019 – на наследниците на Дечо Господинов Станчев, имот № 000110 – полски път, имот № 049067 – на Митьо Дечев Митев, кад.№ 000111 – полски път.

Ограничения при ползването на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Гергана Грозева Костова
РЕГ. № ЧСИ
915
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, обект 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 667627
Мобилен телефон
0877905593
уебсайт
Публикувано на 16 май 2024 г. в 15:50 часа
Земеделска земя
1 500.00 кв.м
478.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, М.ДЪРТАТА КОРИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:06 часа
Земеделска земя
699.00 кв.м
593.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
МЕСТНОСТ ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:11 часа
Земеделска земя
666.00 кв.м
565.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
С.СОТИРЯ, М.ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:13 часа
Земеделска земя
721.00 кв.м
612.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
С.СОТИРЯ, М.ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00