ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
15.04 кв.м
Населено място
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 /една шеста/ идеална част от ВТОРИ ЕТАЖ от къща, находяща се в гр. Добрич ул. „Опълченска” №19, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.616.236.1.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, три, шест, точка, едно, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.616.236, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 90.25 /деветдесет цяло двадесет и пет стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 72624.616.236.1.2, 72624.616.236.1.1, над обекта – няма.
 Описание: Недвижимият имот се намира в квартал, отстоящ на 1100 м. от центъра на гр. Добрич. Наоколо са изградени предимно жилищни сгради-ниско застрояване. През последните 20 години са изградени масивни жилищни и търговски сгради, съществуващите са реновирани, изградена инфраструктура, но транспортната достъпност не е добра –повредена пътна настилка на улиците в квартала, изградени тротоари и улично осветление.  Районът представлява интерес и е предпочитан от определени групи от населението, поради близостта му до центъра на гр. Добрич.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ -гр. Добрич, акт №85, том 3, дв.вх.рег.№8460/30.05.2006 г. за сумата от 44 500 евро, подновена с акт №262, том 2, дв.вх.рег.№4344/26.05.2016 г., Възбрана вписана в СВ -гр. Добрич, акт №120, том 2, дв.вх.рег.№7402/10.06.2009 г. по изпълнително дело №20097370400311,  Възбрана вписана в СВ -гр. Добрич, акт №135, том 1, дв.вх.рег.№1397/02.03.2010 г., Възбрана  вписана в СВ -гр. Добрич, акт №42, том 4, дв.вх.рег.№8819/13.09.2010 г., Възбрана вписана в СВ -гр. Добрич, акт №30, том 4, дв.вх.рег.№10253/01.10.2012 г., Възбрана вписана в СВ -гр. Добрич, акт №34, том 1, дв.вх.рег.№647/17.01.2013 г. 

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт