ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
11.27 кв.м
Населено място
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 /една шеста/ идеална част от КАФЕ - АПЕРАТИВ, находящо се в гр. Добрич, ул. "Опълченска" №19, ет.0, представляващо Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.616.236.1.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, три, шест, точка, едно, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с иднтификатор 72624.616.236, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 67.67 /шестдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 72624.616.236.1.2 .
 Описание: Недвижимият имот се намира в голям квартал на гр. Добрич и граничи с жилищни и сгради в много добър вид. Имотът е жилищен и представлява  част от първи етаж на Двуетажна двуфамилна сграда със ЗП-90,25 в.м., построена в Поземлен имот с идентификатор 72624.616.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед: РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК Добрич и няма издадена заповед за последващо изменение на КККР, засягащо имота.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека , вписана в СВ - гр. Добрич, акт №85, том 3, дв.вх.рег.№8460/30.05.2006 г. за сумата от 44 500 евро, подновена с акт №262, том 2, дв.вх.рег.№4344/26.05.2016 г., Възбрана вписана в СВ - гр. Добрич, акт №120, том 2, дв.вх.рег.№7402/10.06.2009 г. по изпълнително дело №20097370400311, Възбрана вписана в СВ - гр. Добрич, акт №73, том 4, дв.вх.рег.№13083/24.11.2009 г.;,  Възбрана вписана в СВ - гр. Добрич, акт №137, том 1, дв.вх.рег.№1422/02.03.2010 г., Възбрана  вписана в СВ - гр. Добрич, акт №46, том 4, дв.вх.рег.№8842/13.09.2010 г., Възбрана вписана в СВ - гр. Добрич, акт №30, том 4, дв.вх.рег.№10253/01.10.2012 г.;, Възбрана вписана в СВ - гр. Добрич, акт №34, том 1, дв.вх.рег.№647/17.01.2013 г. 

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт