ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
3 000.00 кв.м
Населено място
с. Самоводене
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в землището на село Самоводене, община Велико Търново, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65200.181.8 /шестдесет и пет хиляди и двеста, точка, сто осемдесет и едно, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село САМОВОДЕНЕ, община и област Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-704/11.10.2019г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.12.2019г., с адрес на поземления имот: село САМОВОДЕНЕ, местност ДЕРВЕНЯ, с площ на имота от 3000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Горска, с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, попадаща в отдел/подотдел 542т /петстотин четиридесет и две, буква "т"/, с площ от 3000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, вид на гората/ вид на подотдела: Широколистни високостъблени / издънково насаждение, предишен идентификатор: няма, с номер по предходен план: 181008 /сто осемдесет и една хиляди и осем/, при съседи на имота: 65200.130.259, 65200.181.9, 65200.181.36, 65200.181.35, 65200.181.7. Описанието на имота е съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №62, том 1, рег.№740, дело №55 от 2023г., издаден от нотариус Денчо Денчев, вписан под №145 в Нотариалната камата, с район на действие - Великотърновски районен съд, който нотариален акт е вписан в Служба по вписванията - гр. Велико Търново с Акт №88, том 6, дело №980/2023г.

Ивелина Борисова Цанкова
РЕГ. № ЧСИ
896
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Васил Левски” №27, вход "В", ет.0, ап.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
0899 677540
Мобилен телефон
0879841444