ПЛОЩ
5 625.00 кв.м
Населено място
с. Орлова могила
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- Недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 5625 кв.м. (пет хиляди шестстотин двадесет и пет квадратни метра), трета категория, находящ се в землището на село Орлова могила, местност “КУРКУШКОТО”, община Добричка, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №53881.122.36 (пет, три, осем, осем, едно, точка, едно, две, две, точка, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Орлова могила, община Добричка, област Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-273/29.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план 122036, при граници и съседи имоти с идентификатори: №53881.122.42, №53881.122.37, №53881.122.54 и №53881.122.35 
 Описание: Поземленият имот е разположен на 1830 м. южно от строителните граници на с. Орлова могила. Поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна провоъгълна форма, издължен в посока запад-изток, среден за масива с право на преминаване през поземлени имоти с №53881.122.37, №53881.122.38, №53881.122.39 и предоставен достъп на имоти с №53881.122.34 и №53881.122.35. Ноколо всички имоти са обработваеми земеделски земи. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: 
 - възбрана №88, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№4982/26.05.2011 г.
       - възбрана №71, том 4 книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№10654/10.10.2012 г.
       - възбрана №149, том 4, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№11811/08.11.2012 г.
  - възбрана №39, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№3594/20.04.2015 г.
 - възбрана №139, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№4424/11.06.2018 г.
 - възбрана №191, том 3, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№8857/25.10.2018 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 7 май 2024 г. в 09:14 часа
Земеделска земя
10 000.00 кв.м
32 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Могилище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:00
Публикувано на 7 май 2024 г. в 17:30 часа
Земеделска земя
4 750.50 кв.м
16 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бранище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 08:42 часа
Земеделска земя
1 666.50 кв.м
3 718.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плачидол
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 08:51 часа
Земеделска земя
1 125.20 кв.м
3 427.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00