ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
76.00 кв.м
Населено място
гр. Свищов
Район
общ. Свищов
Адрес
гр.Свищов, ул.“Рила“ № 2, вх. А, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 18.05.2024 до 18.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.06.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с идентификатор 65766.702.5543.1.28 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, пет, пет, четири, три, точка, едно, точка, две, осем/ по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 10/12.02.2009 г. на ИД на АГКК с адрес на имота гр.Свищов, ул.“Рила“ № 2, вх. А, ет. 0, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в ПИ с идентификатор 65766.702.5543, на едно ниво, с площ по документ 76,00 /седемдесет и шест/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 65766.702.5543.1.2, под обекта – няма, над обекта – 65766.702.5543.1.8, заедно със съответните идеални части, съгласно скица на поземлен имот № 5453/13.09.2010 г на СГКК Велико Търново – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.5543 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, пет, пет, четири, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 1810/12.02.2009 г. на ИД на АГКК с адрес на имота гр. Свищов, ул.“Рила“ № 2, с площ 1434 /хиляда четиристотин тридесет и четири/ кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, стар идентификатор 4233, квартал 112, парцел XXXIV, при съседи: 65766.702.5541, 65766.702.4472, 65766702.5544, 65766.702.9642, 65766.702.9633, 65766.702.5542, а съгласно НА № 23, т. VII, дело 350/2006 г. на Свищовски нотариус Л.Аджарска № 294 – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в гр. Свищов, ул.“Рила“ № 2, в жилищна сграда, приземен етаж, със застроена площ от 76 /седемдесет и шест/ кв.м., състоящ се от търговска зала, три склада и бана – тоалетна, при граници: север – външен зид, запад – ателие № 2 и апартамент № 3, изток – външен зид и юг – външен зид и апартамент № 3, ведно с 401/10000 /четиристотин и една десетохилядни/идеални части от УПИ VIII /осми/, целият с площ от 1436 /хиляда четиристотин тридесет и шест/ кв.м., в кв. 112 /сто и дванадесети/ по ПУП на гр. Свищов.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 13 май 2024 г. в 09:00 часа
Търговски имот
48.00 кв.м
3 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Владислав
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00