ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
109.14 кв.м
Населено място
гр. Свищов
Район
общ. Свищов
Адрес
гр. Свищов, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 18.05.2024 до 18.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.06.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в гр. Свищов, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ №2, представляващ СГРАДА с идентификатор 65766.701.89.9 по КККР на гр.Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.89, със застроена площ от 56,00 кв.м, брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор 65766.701.195.5, номер по предходен план: няма, ведно съус съответното на застроената площ отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 65766.701.89, който имот съгласно документ за собственост, представлява: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С КОЛИЕН КАНТАР, масивна, монолитна, със застроена площ от 54,57 /петдесет и четири цяло и петдесет и седем стотни/ квадратни метра на сградата и 45 /четиридесет и пет/ квадратни метра на кантара и разгъната застроена площ от 109.14 /сто и девет цяло и четиринадесет стотни/ квадратни метра на сградата и 45 /четиридесет и пет/ квадратни метра на кантара, състояща се от: 1/ Първи етаж – три канцеларии, коридор и стълбище за втория етаж и кантарна платформа извън сградата и 2/ Втори етаж – коридор и две канцеларии, при граници: север – ул.“отец Паисий“, изток – помещения на ТЕЦ Свищов, юг – външен зид и запад – външен зид, ведно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж за построяването й, като обекта е построен въз основа на отстъпено право на строеж върху общинска земя в квартал 10 /десети/, УПИ VII /седми/ по ПУП на гр. Свищов.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 13 май 2024 г. в 08:58 часа
Производствен имот
110.00 кв.м
5 443.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Владислав
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 21 май 2024 г. в 12:18 часа
Производствен имот
29 232.00 кв.м
757 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Джулюница
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ралица Тодорова Касабова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00