ПЛОЩ
6 507.00 кв.м
Населено място
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

6507 кв.м/7645 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39164.22.8 находящ се в с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас по кадастралната карта.и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/25.07.2005 г. на Изп. директор на АК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. С адрес на поземления имот: с. Кошарица, местност ДО СЕЛО. Площ: 7645 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята: 5. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 022008. Съседи: 39164.22.14,  39164.22.51,  39164.22.52,  39164.22.58, 39164.23.2, 39164.22.57,  39164.281.13,  39164.22.7.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 14 май 2024 г. в 09:36 часа
Земеделска земя
3 999.00 кв.м
2 544.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Средец
Адрес
землище гр. Средец, местност Попови каби
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Публикувано на 14 май 2024 г. в 09:41 часа
Земеделска земя
3 592.00 кв.м
360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Проход
Адрес
землище с. Проход, местност Кереча
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 11:15
Публикувано на 16 май 2024 г. в 13:25 часа
Земеделска земя
28 892.00 кв.м
25 881.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.Бургас, местност МОЧУРА
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:45
Публикувано на 21 май 2024 г. в 11:10 часа
Земеделска земя
6 700.00 кв.м
3 104.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Баня
Адрес
землище с.Баня
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 11:30