ПЛОЩ
14 881.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

14 881 кв.м. ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.65.24, съгласно скица №15-246328/20.04.2018 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със Заповед: КД-14-02-30/09.01.2007г. на Началника на СГКК – Бургас. Адрес на поземления имот: гр. Несебър, местност „Инджикьойско блато”, с площ от 136 508 кв.м., с трайно предназначение на територията: нарушена. Начин на трайно ползване: за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика. Съседи: №51500.68.22, №51500.68.1, №51500.68.17, №51500.68.20, №51500.68.5, №51500.65.16, №51500.65.22. Имот №065008. А съгласно нот. акт за договорна ипотека представлява нива на площ от 14 881 кв.м., четвърта категория, находяща се в землището на гр. Несебър, в местността „Инджикьойско блато”, съставляваща имот №065008, при граници: №065009 нива на Асен Янчев Кузмов, №065016 полски път, №065007 нива на Марина Иванова Дерелиева и №065017 полски път.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 7 май 2024 г. в 10:44 часа
Парцел
2 999.00 кв.м
330 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС, местност „КАЛНОТО“, пътя Бургас-Айтос
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:30
Публикувано на 15 май 2024 г. в 08:14 часа
Парцел
581.50 кв.м
29 294.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к/с Сл.бряг- запад
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 11:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 08:38 часа
Парцел
14 321.00 кв.м
4 864 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к/с Сл. бряг- юг,
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 10:21 часа
Парцел
7 441.00 кв.м
394 582.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
ГР. НЕСЕБЪР, М-СТ ИНДЖИКЬОЙСКО БЛАТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00