ПЛОЩ
14 868.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

14 868 кв. м ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.65.24, съгласно скица №15-217251/11.05.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изп. директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-02-30/09.01.2007 г. на Началника на СГКК – Бургас. Адрес на поземления имот: гр. Несебър, местност „Инджикьойско блато”, с площ от 136 508 кв. м, с трайно предназначение на територията: Нарушена. Начин на трайно ползване: За кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика. Съседи: 51500.68.22; 51500.68.1; 51500.68.17; 51500.68.20; 51500.68.5; 51500.65.16; 51500.65.22. А съгласно нот. акт за договорна ипотека Нива на площ от 14868 кв.м, четвърта категория, находяща се в землището на град Несебър, в местността „Индж.блато”, съставляваща имот № 065009, при граници: № 065008 нива на Асен Янчев Кузмов, № 065016 полски път, № 000095 полски път и № 065017 полски път.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 7 май 2024 г. в 10:44 часа
Парцел
2 999.00 кв.м
330 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС, местност „КАЛНОТО“, пътя Бургас-Айтос
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:30
Публикувано на 15 май 2024 г. в 08:14 часа
Парцел
581.50 кв.м
29 294.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к/с Сл.бряг- запад
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 11:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 08:38 часа
Парцел
14 321.00 кв.м
4 864 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к/с Сл. бряг- юг,
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 10:21 часа
Парцел
7 441.00 кв.м
394 582.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
ГР. НЕСЕБЪР, М-СТ ИНДЖИКЬОЙСКО БЛАТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00