ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Етаж
10
ПЛОЩ
96.82 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Връбница
Квартал
Ж.К.ОБЕЛЯ 2
Адрес
ж.к. Обеля 2, бл. 276, ет. 10, ап. 47
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.05.2024г. до 27.06.2024г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на съделителите ГЕОРГИ ТРАЯНОВ ЮРУКОВ и ДИМИТЪР БОРИСОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 47 /четиридесет и седем/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.2816.2409.4.47 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин и шестнадесет, точка, две хиляди четиристотин и девет, точка, четири, точка, четиридесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-39/20.07.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 03.08.2022г., адрес на имота: гр. София, район Връбница, ж.к. „Обеля 2", бл. 276, ет. 10, ап. 47, който самостоятелен обект се намира на етаж 10 в сграда с идентификатор 68134.2816.2409.4, с предназначение - жилищна сграда, многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.2409, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 96.82 кв.м., ведно с прилежащите части: избено помещение № 47 /четиридесет и седем/, с площ от 4,18 кв.м., както и 1,480 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 68134.2816.2409.4.48, под обекта: 68134.2816.2409.4.91, над обекта: 68134.2816.2409.4.53, стар идентификатор: няма.

             НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 80 на сто от стойността на имота, а именно: 180 000 лева /сто и осемдесет хиляди лева/.

             Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всяка сряда и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 22.03.2024г., т.6, акт № 178/2024г., дв.вх.рег.№ 20399/22.03.2024г. в СВ-гр.София; Искова молба, вписана на 12.09.2022г., т.13, акт № 25/2022г., дв.вх.рег.№ 65904/12.09.2022г. в СВ-гр.София; Дарение на н.и., вписан на 16.03.2022г., т.38, акт № 180/2022г., дв.вх.рег.№ 15895/16.03.2022г. в СВ-гр.София; Покупко-продажба на н.и., вписан на 15.03.2022г., т.37, акт № 189/2022г., дв.вх.рег.№ 15546/15.03.2022г. в СВ-гр.София; Покупко-продажба на н.и., вписан на 14.04.2022г., т.63, акт № 88/2022г., дв.вх.рег.№ 25583/14.04.2022г. в СВ-гр.София; Възбрана, вписана на 03.07.2020г., т.8, акт № 39/2020г., дв.вх.рег.№ 34659/03.07.2020г. в СВ-гр.София; Възбрана, вписана на 22.06.2020г., т.7, акт № 155/2020г., дв.вх.рег.№ 31417/22.06.2020г. в СВ-гр.София; Възбрана, вписана на 20.08.2013г., т.18, акт № 286/2013г., дв.вх.рег.№ 39778/20.08.2013г. в СВ-гр.София.

             Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при Банка „ЦКБ” АД – клон Химимпорт с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. дело № 20248480400191. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 28.06.2024г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

Росица Иванова Апостолова
РЕГ. № ЧСИ
848
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. "Витоша” № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029806820, 029864114
Мобилен телефон
0884298994
Публикувано на 17 май 2024 г. в 10:54 часа
Тристаен апартамент
65.91 кв.м
217 900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Костенски водопад № 98, вх. В, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 10:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 16:59 часа
Тристаен апартамент
107.00 кв.м
203 180.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Ген. Стефан Тошев № 1, вх. А, ет. 5, ап. 18А
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Неделчо Любомиров Митев
СРОК
от 21.05.2024 до 21.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2024 09:00
Публикувано на 23 май 2024 г. в 09:37 часа
Тристаен апартамент
73.15 кв.м
140 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бл.21
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 11:00
Публикувано на 28 май 2024 г. в 14:36 часа
Тристаен апартамент
92.44 кв.м
289 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Люлин, блок 276, вх.Е
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 01.06.2024 до 01.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2024 09:00