Екстри
Панорама, Регулация
ПЛОЩ
634.00 кв.м
Населено място
с. Смилян
Адрес
1/2 ид.ч. от поземления имот
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 16.06.2024 до 16.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.07.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от Поземлен имот с идентификатор 67547.502.647 (шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, нула, две, точка, шест, четири, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/16.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Смилян, п.к. 4770, ул. "Хан Аспарух" № 18, с площ на имота от 634 кв.м. (шестстотин тридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), с номер по предходен план: планоснимачен номер 647 (шест, четири, седем), квартал 60 (шестдесет), парцел VIII (осми), при граници и съседи на имота по кадастрална скица: имоти с идентификатори 67547.502.646, 67547.13.42, 67547.502.648 и 67547.502.1654

Соня Георгиева Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
917
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 62087; 0301 62093
Мобилен телефон
0876880555
Публикувано на 6 юни 2024 г. в 16:38 часа
Парцел
2 800.00 кв.м
4 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Буково
Адрес
Имот с пл. № 9, кв. 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 11:00
Публикувано на 10 юни 2024 г. в 14:34 часа
Парцел
11 998.00 кв.м
95 984.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Проглед
Адрес
к.к. Пампорово
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 14.07.2024 до 14.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.08.2024 11:00
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 16:28 часа
Парцел
46.00 кв.м
1 484.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Стефанов Витанов
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 11:00
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 16:37 часа
Парцел
249.00 кв.м
8 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Стефанов Витанов
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 11:00