ПЛОЩ
90.00 кв.м
Населено място
гр. Силистра
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 21.05.2024 до 21.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор 66425.500.3252.2, със застроена площ от 90 кв.м., с адрес на сградата: гр. Силистра, ул. „Христо Ботев“ № 21, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.500.3253, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ведно с прилежащите й 115/277 идеални части от имота, в който е построена - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.500.3253, с площ от 277 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул. „Христо Ботев“ № 21, по КККР на гр. Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, и последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.11.2020 г., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване на имота: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор; няма, номер по предходен план: 3252. стар 1168, квартал: 98, стар 22, парцел 1, при съседи: 66425.500.5051, 66425.500.3256, 66425.500.3253 и 66425.500.5049.

Георги Петров Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
767
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Силистра, ул."Отец Паисий" №5, ет.1
Окръжен съд
Силистра
Телефон
086 833929  
Мобилен телефон
0888 655232