ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
17 717.00 кв.м
Населено място
гр. Цар Калоян
Адрес
гр.Цар Калоян, ул."София" №36-38
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77308.504.1596 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-19/23.03.2016г. на ИД НА АГКК, с последно изменение от 20.05.2016г., с площ по скица от 17745 кв.м. /седемнадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет квадратни метра/, а по документ за собственост - 17717 кв.м., с административен адрес: гр.Цар Калоян, ул."София" №36-38 /тридесет и шест тире тридесет и осем/, с номер на имот по предходен план: 1596, квартал 110, парцел 1 и 2, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседни поземлени имоти: 77308.504.9063, 77308.504.383, 77308.504.384, 77308.503.9003, 77308.504.1595, 77308.504.9062, 77308.504.9061, ведно с построените в имота сгради, а именно:

1. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.1 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка едно/ със застроена площ от 805 кв.м. /осемстотин и пет квадратни метра/, брой етажи 2/два/;

2. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.2 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка две/ със застроена площ от 294 кв.м. /двеста деветдесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

3. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.3 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка три/ със застроена площ от 61 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

4. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.4 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка четири/ със застроена площ от 155 кв.м. /сто петдесет и пет квадратни метра/, брой етажи 2/два/;

5. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.5 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка пет/ със застроена площ от 609 кв.м. /шестстотин и девет квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

6. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.6 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка шест/ със застроена площ от 741 кв.м. /седемстотин четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

7. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.7 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка седем/ със застроена площ от 309 кв.м. /триста и девет квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

8. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.8 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка осем/ със застроена площ от 466 кв.м. /четиристотин шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

9. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.9 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка девет/ със застроена площ от 49 кв.м. /четиридесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

10. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.10 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка десет/ със застроена площ от 27 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

11. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.11 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка единадесет/ със застроена площ от 49 кв.м. /четиридесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

12. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.12 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка дванадесет/ със застроена площ от 92 кв.м. /деветдесет и два квадратни метра/, брой етажи 1/един/;

13. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 77308.504.1596.13 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин деветдесет и шест точка тринадесет/ със застроена площ от 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1/един/

Забележка: Сгради с номера 10, 11, 12 и 13 представляват ФУНДАМЕНТИ и не включват монтираните върху тях движими вещи и преместваеми обекти.

Деян Петков Драганов
РЕГ. № ЧСИ
762
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград,ул "Цар Асен" № 10, ет.1
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 621042
Мобилен телефон
0899977851; 0895995773
Публикувано на 10 май 2024 г. в 12:49 часа
Производствен имот
4 151.00 кв.м
379 138.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Цар Калоян
Адрес
местност ГАБЪРЕ, улица Шейново № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30