ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
45.00 кв.м
Населено място
с. Спасово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- Недвижим имот, находящ се в стопански двор на село Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич, представляващ сграда с идентификатор 68196.68.17.1 /шест, осем, едно, девет, шест, точка, шест, осем, точка, едно, седем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спасово, община Генерал Тошево, одобрени със Заповед РД-18-558/27.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо сградата от 15.11.2019 г., със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение – сграда за търговия, описана в документ за собственост като "бензиностанция", ведно с отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68196.68.17 /шест, осем, едно, девет, шест, точка, шест, осем, точка, едно, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спасово, община Генерал Тошево, одобрени със Заповед РД-18-558/27.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес село Спасово, община Генерал Тошево, местност „Стопански двор”, с площ от 2553 /две хиляди петстотин петдесет и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – за стопански двор, категория трета, с номер по предходен план 068017, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 68196.68.502, 68196.50.20, 68196.68. 2.
 Към датата на извършване на описа върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: договорна ипотека, вписана под №4, том 1, дв. вх. рег. №286/07.02.2020 г., възбрана, вписана под №153, том 1, дв. вх. рег. №2498/04.09.2023 г., възбрана, вписана под №177, том 1, дв. вх. рег. №2785/25.10.2023 г., възбрана, вписана под №12, том 2, дв. вх. рег. №3253/22.12.2023 г.,  възбрана, вписана под №50, том 1, дв. вх. рег. №291/19.02.2024 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:42 часа
Търговски имот
203.00 кв.м
11 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Спасово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00