ПЛОЩ
958.00 кв.м
Населено място
с. Ясеновец
Адрес
село Ясеновец, община Разград, област Разград, ул."Дунав" №33
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 10:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-Дворно място, находящо се в село Ясеновец, община Разград, област Разград, ул."Дунав" №33 (тридесет и три), урегулирано с площ от 958 кв.м.(деветстотин петдесет и осем квадратни метра) съгласно Скица №1191/25.07.2008г издадена от Община Разград, с неприложена улична регулация от 11кв.м. (единадесет квадратни метра), съставляващ парцел №ХІІІ-648 (тринадесет римско, тире, шестотин четиридесет и осем арабско) в кв.39 (тридесет и девет) по плана на село Ясеновец, община Разград, одобрен със Заповед №985/2000г, при граници и съседи на имота: от североизток-парцел № II-644, III- 644; от югоизток-парцел № XIV-646; от югозапад-улица и от северозапад-парцел №VII-649;.

Деян Петков Драганов
РЕГ. № ЧСИ
762
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград,ул "Цар Асен" № 10, ет.1
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 621042
Мобилен телефон
0899977851; 0895995773
Публикувано на 23 април 2024 г. в 12:51 часа
Парцел
958.00 кв.м
4 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ул. Дунав № 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30