ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
203.00 кв.м
Населено място
с. Спасово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в стопански двор на село Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич, представляващ сграда с идентификатор 68196.68.17.2 /шест, осем, едно, девет, шест, точка, шест, осем, точка, едно, седем, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спасово, община Генерал Тошево, одобрени със Заповед РД-18-558/27.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо сградата от 15.11.2019 г., със застроена площ от 203 /двеста и три/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение – сграда за обществено хранене, описана в документ за собственост като „сграда-столова”, ведно с отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68196.68.17 /шест, осем, едно, девет, шест, точка, шест, осем, точка, едно, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спасово, община Генерал Тошево, одобрени със Заповед РД-18-558/27.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес село Спасово, община Генерал Тошево, местност „Стопански двор”, с площ от 2553 /две хиляди петстотин петдесет и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – за стопански двор, категория трета, с номер по предходен план 068017, при граници и съседи поземлени имоти със следните иден.
 Към датата на извършване на описа върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: договорна ипотека, вписана под №4, том 1, дв. вх. рег. №286/07.02.2020 г., възбрана, вписана под №153, том 1, дв. вх. рег. №2498/04.09.2023 г., възбрана, вписана под №177, том 1, дв. вх. рег. №2785/25.10.2023 г., възбрана, вписана под №12, том 2, дв. вх. рег. №3253/22.12.2023 г.,  възбрана, вписана под №50, том 1, дв. вх. рег. №291/19.02.2024 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:21 часа
Търговски имот
45.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Спасово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00