ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
0.00 кв.м
Населено място
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 10.06.2024 до 10.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2024 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДИ в гр. БУРГАС, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,  а именно: 
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.662.5 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и две , точка, пет/, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-4421/31.05.2018г на Началник на СГКК - Бургас, с административен адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, целият с площ от 6 093 кв.м. /шест хиляди деветдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за химическата и каучуковата промишленост, номер по предходен план: 9, квартал: 1, парцел: I,  съседи: 07079.662.6, 07079.662.9509, 07079.662.62, 07079.662.9508, 07079.659.496, 07079.662.4, ведно с построените в него:
  СГРАДА с идентификатор № 07079.662.5.1 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и две , точка, пет, точка, едно/, находяща се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 26.06.2018г, с административен адрес на сградата: гр. Бургас, Южна промишлена зона. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.662.5 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и две , точка, пет/, със застроена площ от 2 273 кв.м. /две хиляди двеста седемдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда,
  които два имоти са идентични с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-9 /първи, отреден за имот планоснимачен номер девет/, в квартал 1 /едно/ по плана ПЗ „Юг-Изток“, град Бургас, при граници: изток - път, запад - ул. „Чаталджа“, север - имот № 8, юг - УПИ II-45 и УПИ III-44, ведно с построената в имота едноетажна ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща цех за пластмасови изделия /първи етап/, състояща се от четири халета и покрита рампа, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения, приращения, подземни и надземни съоръжения в имота, по смисъла на чл.92 от Закона за собствеността, в това число алейна мрежа, огради, съоръжения на инженерната инфраструктура, площадкови съоръжения и
  СГРАДА с идентификатор № 07079.662.5.2 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, пет, точка, две/, находяща се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 26.06.2018г, с административен адрес на сградата: гр.Бургас, Южна промишлена зона. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.662.5 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и две , точка, пет/, със застроена площ от 21 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за енергопроизводство.
 Имотът се намира в Южна промишлена зона на гр. Бургас, в район с напълно изградена инфраструктура, с отлична транспортна достъпност. Поземленият имот е ограден и застроен. Оградата е от метални платна и решетки върху бетонов фундамент. Теренът е с асфалтова настилка и зелени площи, обрасли с треви и бурени.
 СГРАДА с идентификатор № 07079.662.5.1 е от носеща метална конструкция и стени и покрив от сандвич панели с пълнеж от противопожарна вата. Само североизточната стена е иззидана с газобетонни блокчета, измазана и боядисана. Пред сградата е изградена товаро-разтоварна рампа от стоманобетон и козирка от метална конструкция и сандвич панели. Дограмата е от алуминиеви профили със стъклопакет. Вратите са релсови, плъзгащи - автоматични и ръчни. Подовите настилки са от индустриален, шлайфан бетон. В сградата са обособени четири преходни помещения с различни площи и височини - от 6,50 до 9,50 м: склад, екструдерно, конфекция и междинно с тоалетна и съблекалня. Сградата е оборудвана със следните инсталации: система за пожарогасене, климатична система „Дайкин“, осветление - луминисцентно и лед прожектори, система за подаване на промишлена вода, система за видеонаблюдение, чилър за оглаждане на производството.
 СГРАДА с идентификатор № 07079.662.5.2 представлява стоманобетонен трафопост, обслужващ оценявания и съседния имот с идентификатор № 07079.662.6. 

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0884335114
уебсайт
Публикувано на 13 май 2024 г. в 09:37 часа
Производствен имот
0.00 кв.м
2 869 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:30