ПЛОЩ
5 997.00 кв.м
Населено място
с. Глухар
Адрес
местност „ДЮШЕМЕ ДЕРЕ“ в землището на с.Глухар, общ.Кърджали
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 15:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №15216.15.88/ петнадесет хиляди двеста и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, осемдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Глухар , общ.Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със заповед № РД-18- 623/03.11.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменние на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.04.2018г., с площ 5997 /пет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ кв.м., с адрес на поземления имот: местност ДЮШЕМЕ ДЕРЕ, с трайно предназначение на територията : Земеделска , начин на трайно ползване :Нива, категория на земята при неполивни условия: 9/девета/ , номер по предходен план :015088/ петнадесет хиляди и осемдесет и осем/, при съседи на целия имот съгласно скица : поземлен имот с идентификатор № 15216.15.87;  поземлен имот с идентификатор № 15216.13.6, поземлен имот с идентификатор №15216.15.89, поземлен имот с идентификатор №15216.15.79 и поземлен имот с идентификатор № 15216.15.54.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА:

13 050,00 /ТРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА

/90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

Росен Росенов Сираков
РЕГ. № ЧСИ
812
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Кърджали, бул.”България” №47,ет.4,офис 39
Окръжен съд
Кърджали
Телефон
0361 62112
Мобилен телефон
0886560860
уебсайт
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:04 часа
Земеделска земя
5 260.00 кв.м
656.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вълкович
Адрес
с. Вълкович
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:10
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:09 часа
Земеделска земя
4 500.00 кв.м
695.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плазище
Адрес
с. Плазище
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:20
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
2 044.00 кв.м
314.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плазище
Адрес
с. Плазище
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00
Публикувано на 14 май 2024 г. в 10:20 часа
Земеделска земя
8 661.00 кв.м
1 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плазище
Адрес
с. Плазище
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:40