ПЛОЩ
1 268.00 кв.м
Населено място
гр. Кърджали
Адрес
ул.”Юмер Лютви”
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 15:25
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.106.320 /четиридесет хиляди деветстотин и девет точка сто и шест точка триста и двадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.08.2013г., адрес на поземления имот: гр.Кърджали, п.к.6600 /шест хиляди и шестстотин/, ул.”Юмер Лютви”, площ 1268 кв.м. /хиляда и двеста шестдесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:5356 /пет хиляди триста петдесет и шест/, съседи: 40909.106.338, 40909.106.321, 40909.106.319, 40909.106.299, 40909.106.322.

Забележка: в ПИ има построена СГРАДА, която не се продава.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА:

7 700,00 /СЕДЕМ ХИЛЯДИ И СЕДЕМСТОТИН/ ЛЕВА

/80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ½ ОТ ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

Росен Росенов Сираков
РЕГ. № ЧСИ
812
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Кърджали, бул.”България” №47,ет.4,офис 39
Окръжен съд
Кърджали
Телефон
0361 62112
Мобилен телефон
0886560860
уебсайт