ПЛОЩ
12 548.00 кв.м
Населено място
гр. Шивачево
Адрес
местност Чираджийската кори
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15944.364.16 / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/18.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; с адрес на имота: гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, местност ЧАРАДЖИЙСКАТА КОРИ; с площ на имота от 12548 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: изоставена орна земя; категория на земята: 9; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 364016; при съседи: 15944.361.4, 15944.361.850, 15944.361.5, 15944.361.6, 15944.364.853, 15944.364.15, 15944.364.730, 15944.364.6, 15944.363.12, 15944.361.2, 15944.364.729, 15944.361.3; носители на други вещни права: няма данни; сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, a съгласно Решение № 176 за обезщетяване със земеделска земя съгласно плана за обезщетяване в землището на гр. Шивачево от 19.10.2005г. на наследниците на  Митьо Стоянов Рашин, бивш жител на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, същият представлява: Поземлен имот № 364016  в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, с ЕКАТТЕ 15944, площ: 12 550 кв.м.; начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: 9; имотът се намира в местността „Чираджийската кори“, при граници: ПИ № 364015 - изоставена нива на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 364006 - пасище с храсти на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 363012 - нива на Михо Петров Динев, ПИ № 000850 - полски път на Община, ПИ № 361002 - нива на Мария Златева Атларска, ПИ № 361003 - нива на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 361004 - нива на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 361005 - нива на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 000853 - полски път на Община, ПИ № 000729 - арх.пам.култура, ПИ № 000730 - арх.пам.култура.

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 16 май 2024 г. в 15:59 часа
Парцел
67.00 кв.м
2 906.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нова Загора
Адрес
ГР.НОВА ЗАГОРА, УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 92
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:30
Публикувано на 21 май 2024 г. в 12:00 часа
Парцел
4 499.00 кв.м
219.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шивачево
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 16:00
Публикувано на 23 май 2024 г. в 10:59 часа
Парцел
1 041.00 кв.м
3 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Богданово
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 12:00