ПЛОЩ
9 500.00 кв.м
Населено място
с. Горски горен Тръмбеш
Район
общ.Горна Оряховица
Адрес
местност КУЗА
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17107.55.14, с. Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-860/08.12.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Горски Горен Тръмбеш, местност КУЗА, площ: 9 500 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 055014, съседи: 17107.55.15, 17107.55.27, 17107.54.226, 17107.55.13;

/Забележка: 1/2 от имота е обработваем, 1/2 е обрасъл с храсти и растителност, имота отстои на 700 м. северно от път III-4073, в участъка Драганово - Горски Горен Тръмбеш и 100 м. западно от микроязовир/

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 21 май 2024 г. в 12:27 часа
Земеделска земя
6 500.00 кв.м
3 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горски горен Тръмбеш
Адрес
местност Каянлъка
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 11:00
Публикувано на 21 май 2024 г. в 12:30 часа
Земеделска земя
5 100.00 кв.м
2 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горски горен Тръмбеш
Адрес
местност Датърла
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 11:00
Публикувано на 23 май 2024 г. в 09:07 часа
Земеделска земя
2 499.00 кв.м
1 889.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Шилковци
Адрес
С. Шилковци
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 28.05.2024 до 28.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2024 11:00
Публикувано на 23 май 2024 г. в 09:10 часа
Земеделска земя
1 758.00 кв.м
1 329.12 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Шилковци
Адрес
С. Шилковци
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 28.05.2024 до 28.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2024 11:00