ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
21.00 кв.м
Населено място
гр. Силистра
Адрес
ул. Бесарабия 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, придобит чрез индивидуално строителство и преустройване на съществуващо жилище чрез пристрояване и надстрояване върху общинско дворно място: САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА с идентификационен №66425.501.476.5 /шест шест четири две пет точка пет нула едно точка четири седем шест точка пет/, представляваща едноетажна сграда, пристроена към съществуваща жилищна сграда, обособена в едно помещение, начин на трайно ползване гараж, находяща се в град Силистра, област Силистра, ул. Бесарабия № 12 /дванадесет/, със застроена площ 21 кв.м. /двадесет и един/, пристроена в югоизточната страна на жилищна сграда с идентификатор 66425.501.476.6 /шест шест четири две пет точка пет нула едно точка четири седем шест точка шест/, със самостоятелен вход от югоизток и с достъп откъм улица Витоша, построена върху общински поземлен имот с идентификационен №66425.501.47б /шест шест четири две пет точка пет нула едно точка четири седем шест/ по кадастралната карта на град Силистра, одобрена със Заповед №РД-18-66 от 02.06.2008 г. на ИД на АГКК, при съседи и граници на пристройката: сграда с идентификатор 6б425.501.47б.6, ПИ с идентификатор 6б425.501.8б74, ПИ с идентификатор б425.501.8б57 и вътрешен двор, и съседи и граници на поземления имот: ПИ с идентификатор 6б425.501.477, ПИ с идентификатор 6б425.501.8674 /ул. Витоша/, ПИ с идентификатор 6б425.501.8657 /ул. Бесарабия/, ПИ с идентификатор 66425.501.865.2 /ул. Люлин/, ведно с правото на строеж върху терена за 21 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/.

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747