ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
3
ПЛОЩ
945.00 кв.м
Населено място
гр. Алфатар
Адрес
СТОПАНСКИ ДВОР
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Сграда 00415.502.4033.1 /нула нула четиристотин и петнадесет, точка, петстотин и две, точка, четири хиляди и тридесет и три, точка, едно/: застроена площ 315 кв. м. /триста и петнадесет квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00415.502.4033 /четиристотин и петнадесет, точка, петстотин и две, точка, четири хиляди и тридесет и три/ в град Алфатар, община Алфатар, област Силистра, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/15.10.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: град Алфатар, община Алфатар, област Силистра, СТОПАНСКИ ДВОР, с площ: 7161 кв. м. /седем хиляди и сто шестдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За стопански двор, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1058 /хиляда и петдесет и осем/, квартал: 143 /сто четиридесет и три/, парцел: 1 /едно/, Съседи: 00415.502.4039, 00415.502.4038, 00415.502.4034, 00415.502.1736, 00415.502.5083, 00415.502.1735

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747