ПЛОЩ
6 898.00 кв.м
Населено място
с. Струпец
Адрес
местност Мал тепе
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор № 69986.87.23 /шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и
шест точка осемдесет и седем точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Струпец, общ. Сливен, обл. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-165/05.03.2020 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, адрес: местност „МАЛ ТЕПЕ“, с площ: 6898 кв.м./ шест хиляди осемстотин
деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Лозе, категория на земята: 3 /трета/, с номер по предходен план № 087023, при съседи: №
69986.87.47 /шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест точка осемдесет и седем точка
четиридесет и седем/, № 69986.87.296 /шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест точка
осемдесет и седем точка двеста деветдесет и шест/, № 69986.87.44 /шестдесет и девет хиляди деветстотин
осемдесет и шест точка осемдесет и седем точка четиридесет и четири/, № 69986.87.54 /шестдесет и девет
хиляди деветстотин осемдесет и шест точка осемдесет и седем точка петдесет и четири/, № 69986.87.55
/шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест точка осемдесет и седем точка петдесет и пет/, №
69986.87.56 /шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест точка осемдесет и седем точка
петдесет и шест/, № 69986.87.51 /шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест точка осемдесет
и седем точка петдесет и един/. 

Павел Иванов Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
837
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов" № 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 633049
Мобилен телефон
0895662519
Публикувано на 16 май 2024 г. в 15:50 часа
Земеделска земя
1 500.00 кв.м
478.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, М.ДЪРТАТА КОРИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:00
Публикувано на 16 май 2024 г. в 15:54 часа
Земеделска земя
1 606.00 кв.м
900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, М.КУЧЕВА МОГИЛА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 10:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:06 часа
Земеделска земя
699.00 кв.м
593.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
МЕСТНОСТ ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:11 часа
Земеделска земя
666.00 кв.м
565.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
С.СОТИРЯ, М.ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00