ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
21.64 кв.м
Населено място
гр. Варна
Адрес
ул. Княз Черказки 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1501.8.1.2 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка осем точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-88/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед КД-14-03-1490/08.06.2012 г. на Началник на СГКК - Варна, с административен адрес на имота: гр. Варна, улица "Княз Черказки" № 13 /тринадесет/, етаж 1 /първи/, ОБЕКТ 2 /две/, с предназначение на самостоятелния обект - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. Брой нива на обекта 1 /едно/ със застроена площ от 21.64 кв.м. /двадесет и едно цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/, ВЕДНО н 13.84 кв.м. /тринадесет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/ идеална част от дворното място, в което е построена сградата и от общите части на сградата, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.8 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка осем/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-03-1490/08.06.2012 на Началник на СГКК - Варна, с административен адрес на имота - гр. Варна, ул. "Княз Черказки", № 13 /тринадесет/, целия с площ от 274 /двеста седемдесет и четири/ кв. метра.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 29 май 2024 г. в 10:57 часа
Търговски имот
15.33 кв.м
33 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Княз Черказки 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:15
Публикувано на 7 юни 2024 г. в 12:56 часа
Търговски имот
241.00 кв.м
23 304.17 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Храброво
Адрес
с. Храброво
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 15:00