ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
650.00 кв.м
Населено място
гр. Койнаре
Адрес
гр.Койнаре, ул. „Девети IX” №32Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 10.08.2024 до 10.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.09.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ съставляващ имот № ХІІІ-367 /тринадесет римско – триста шестдесет и седем арабско/, находящ се в град Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, в кв. 124 /сто двадесет и четири/, по плана на гр.Койнаре, целият с площ от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет кв.м/, ЗАЕДНО с построените в него ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ГАРАЖ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА, при съседи на поземления имот: от две страни улица и имоти ХІV-366 и ХІІ- 367, който урегулиран поземлен имот е описан по скица № 41 от 24.06.2020г. на Кметство град Койнаре, както следва: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІІІ – 367 /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер триста шестдесет и седем арабско/, находящ се в град Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, в кв. 124 /сто двадесет и четири/, целият с площ от 657 кв.м. (шестстотин петдесет и седем квадратни метра), ведно с построените в имота ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ГАРАЖ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА, при съседи гореописания имот: от две страни улица, УПИ ХІV-366 и УПИ ХІІ- 367.

- при първоначална цена – 11 898 лева / единадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем лева/

Данъчната оценка за имота е в размер на 4242.90 лв, съгласно удостоверение на МДТ гр.Червен бряг.

Тежести за имота:

Договорна ипотека том 1, акт №58/2005г., кредитор „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД, с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Договорна ипотека том 1, акт №59/2007г., кредитор „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД, с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Възбрана том 1, акт 45/2010г., по изп.д.№20108150400666 в полза на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД, с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Възбрана том 1, акт №65/2015г., в полза на кредитор „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“, за задължение на Невелин Илиев, по ид №627/13г., на ЧСИ Мариян Петков, рег.№851;

Възбрана том 1, акт №49/2018г., в полза на кредитор „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД, с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, /частично заличаване по отношение на ½ ид.част от имотите собственост на Галя Илиева/;

Учредяване на договорна ипотека том 1, акт №2/2020г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Възбрана том 1, акт №38/2020г., по изп.д.№1978/2018г., по описа на ЧСИ Т.Кирилова, рег.№815 на КЧСИ, в полза на кредитор „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД;

Възбрана том 1, акт №11/2023г., в полза на кредитори ТД НАП Плевен и Община Червен бряг, по изп.д.№20219050400119 по описа на ЧСИ Петьо Петков, върху ½ ид.част от имотите за задължение на Галя Максимова Илиева, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър и съгласно справка Имотен регистър към 28.05.2024г.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 6 юни 2024 г. в 14:10 часа
Къща с парцел
930.00 кв.м
26 784.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радомирци
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 14:00