ПЛОЩ
1 190.00 кв.м
Населено място
с. Тръстеник
Адрес
ИД 1334/2023г. - с. Тръстеник, ул. Васил Левски № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

10303 / 28.05.2024

Изпълнително дело №: 20238330401334

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на АНГЕЛИНА ГРИГОРОВА ГЪЛЪБОВА и ЛЮБКА ГРИГОРОВА НЕДКОВА – трето лице, а именно:

      УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-269 /римско осем, тире, двеста шестдесет и девет арабско/ в квартал 13 /тринадесет/ по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе, ул. Васил Левски № 26 /двадесет и шест/, с площ на имота 1190 кв.м. /хиляда сто и деветдесет квадратни метра/, ведно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПОЛУМАСИВНА СГРАДА, при граници на УПИ: улица, УПИ VI-252, УПИ III-270.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 28160.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателите ПРЕСЛАВА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА-действаща лично и със съгласието на своя баща ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ и МАРТИНА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА-чрез нейния баща и законен представител ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ, ,вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК АД,

Определям всеки Сряда и Петък от 15.00 до 18.00 ч. за ооглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 18.06.2024 г. до 17,00 часа на 18.07.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 23.07.2024 09:00 КРАЙ:29.07.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 18.07.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 11 юни 2024 г. в 09:11 часа
Парцел с къща
2 200.00 кв.м
112 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Басарбово
Адрес
ИД 759/2023г. - с. Басарбово, ул. Васил Левски № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2024 10:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:07 часа
Парцел с къща
803.00 кв.м
10 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писанец
Адрес
ИД 425/2024 - с. Писанец
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:22 часа
Парцел с къща
1 344.00 кв.м
15 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ряхово
Адрес
ИД 211/2024г. - с. Ряхово, ул. Цар Симеон № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.07.2024 до 01.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 09:00
Публикувано на 19 юни 2024 г. в 09:33 часа
Парцел с къща
840.00 кв.м
1 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тетово
Адрес
ИД 727/2018г - с. Тетово, общ. Русе, ул. Странджа № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 25.09.2024 до 25.10.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2024 09:00