ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
2 700.00 кв.м
Населено място
с. Въбел
Адрес
село Въбел, община Никопол, област Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 17.08.2024 до 17.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.09.2024 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – 557 /първи римско - петстотин петдесет и седем арабско/, в квартал 72 а /седемдесет и две буква „ а“/ , по плана на село Въбел, община Никопол, област Плевен, целият с площ от 2 700 кв.м. /две хиляди и седемстотин квадратни метра/, при съседи на поземления имот: улица, от две страни зелени площи, частен имот №570, и при съседи съгласно скица №60/14.03.2018г. издадена от Община Никопол -улица, зелени площи, имот №559, ЗАЕДНО с построената в урегулирания поземлен имот СГРАДА, със застроена площ от 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, представляваща МОДУЛНА ГАЗСТАНЦИЯ И НАФТОСТАНЦИЯ, съгласно разрешение за ползване на обект №66/10.10.2007г. на началник на РДНСК – Плевен, с всички подобрения направени в имота, както и РЕЗЕРВОАР нефтопродукти 8 куб.м. - комплект, ГОРИВОКОЛОНКА Waka Verde A 50 №81972, Навеси за горивоколонки-2 бр. с обща площ от 10,00 кв.м. и Електронна система с фискална памет EKAFP Елит Елеганс“, РЕЗЕРВОАР пропан-бутан 10 куб.м. с помпен агрегат, газоколонка.

- при първоначална цена – 33 544 лева без ДДС / тридесет и три хиляди петстотин четиридесет и четири лева/, от които за земя 8544 лева, за сгради и подобрения 13 408 лева и за технологично оборудване 11 592 лева.

Данъчната оценка за имота е в размер на 7683.20 лв., съгласно удостоверение на МДТ при Община Никопол.

„НАЙДЕНОВ ОЙЛ 51“ ЕООД е с регистрация по ЗДДС от 12.05.2004г., и върху достигнатата при публичната продан стойност на имота ще се начисли ДДС.

Тежести за имота:

Договорна ипотека том 1, акт №23/2003г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД;

Анекс том 1, акт 229/2004г., към договор за кредит от 04.09.2003г.;

Вписана договорна ипотека том 1, акт №33/2006г., с подновяване/новиране том 1, акт №18/2016г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД;

Договорна ипотека том 1, акт 55/2006г. в полза на „Уникредит Булбанк“ АД;

Договорна ипотека том 1, акт 56/2007г. в полза на „Уникредит Булбанк“ АД;

Договорна ипотека том 1, акт 57/2007г. в полза на „Уникредит Булбанк“ АД;

Учредяване на договорна ипотека том 1, акт 39/2017г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД;

Учредяване на договорна ипотека том 1, акт 40/2017г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД;

Възбрана том 1, акт №12/2018г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД по изп.дело 20178150401733/17г..

Договор за цесия от 11.12.2023г., вписан под том 1, акт 1 от 17.01.2024г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, като цедент и „ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като цесионер.

Договор за цесия от 11.12.2023г., вписан под том 1, акт 2 от 17.01.2024г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, като цедент и „ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като цесионер.

Договор за цесия вписан под том 1, акт 5 от 18.03.2024г., сключен между „ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като цедент и „ДИПЛАН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като цесионер.

Договор за цесия вписан под том 1, акт 6 от 18.03.2024г., сключен между „ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като цедент и „ДИПЛАН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като цесионер, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър и справка Имотен регистър към дата 11.05.2024г.

Тежести за движими вещи:

Договор за особен залог върху движими вещи, от 11.08.2010г., вписан в ЦРОЗ под №2010081800162 на 18.08.2010г., подновяване на вписването под №2015081401284, подновяване на вписването под №2020071702194, в полза на „Уникредит Булбанк“ АД;

Договор за цесия от 11.12.2023г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, като цедент и „ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като цесионер.

Договор за цесия от 13.02.2024г., сключен между „ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като цедент и „ДИПЛАН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като цесионер.

 

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт