ПЛОЩ
18 895.00 кв.м
Населено място
с. Костанденец
Адрес
с. Костанденец, местност ПАПРАТА,
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 26.06.2024 до 26.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38830.98.12 /тридесет и осем хиляди осемстотин и тридесет точка деветдесет и осем точка дванадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград, одобрени със Заповед РД-18-21/23.03.2016 г. / 23.03.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с площ от 18895 кв.м. /осемнадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет хлиляди квадратни метра/, находящ се в с. Костанденец, местност ПАПРАТА, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята - седма, при граници и съседи: 38830.98.11, 38830.98.9, 38830.89.13, 38830.98.15 и 38830.98.25..

Деян Петков Драганов
РЕГ. № ЧСИ
762
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград,ул "Цар Асен" № 10, ет.1
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 621042
Мобилен телефон
0899977851; 0895995773