ПЛОЩ
6 703.00 кв.м
Населено място
с. Долище
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 19.07.2024 до 19.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3/една трета/ идеална част от поземлен имот, находящ се в землището на с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, местност КУЮНДЖАНСКИ ДЮЗ, ЕКНМ 21988/двадесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем/, целият с площ от 6,703 дка/шест цяло седемстотин и три хилядни/, съставляващ имот с пл. № 052042/нула петдесет и две нула четиридесет и две/, при граници и съседи на имота: имот №№ 052041 - пасище, 05217 - др. селскостопанска територия, 052043 - пасище, а по скица на АГКК представлява: 1/3/ една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор № 21988.52.42/ двадесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем точка петдесет и две точка четиридесет и две/, находящ се в с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, местност КУЮНДЖАНСКИ ДЮЗ, целият с площ от 6703 кв.м./ шест хиляди седемстотин и три/, трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: пасище, десета категория, номер по предходен план: 052042/ нула петдесет и две нула четиридесет и две/, при съседи: 21988.52.41, 21988.52.43, 21988.52.17;

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 9 май 2024 г. в 14:40 часа
Земеделски имот
21 996.00 кв.м
58 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Аспарухово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 09:30
Публикувано на 9 май 2024 г. в 14:42 часа
Земеделски имот
33 757.00 кв.м
90 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Аспарухово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 09:45
Публикувано на 27 май 2024 г. в 15:22 часа
Земеделски имот
659.00 кв.м
720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Провадия
Адрес
гр. Провадия, м-ст Ерък тепе
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 25.06.2024 до 25.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2024 13:45
Публикувано на 24 юни 2024 г. в 15:12 часа
Земеделски имот
1 000.00 кв.м
1 461.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николаевка
Адрес
с. Николаевака, м-ст Малкая
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 22.07.2024 до 22.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.08.2024 16:00