ПЛОЩ
1 050.00 кв.м
Населено място
с. Обнова
Адрес
улица „Любен Каравелов“ №10
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизираната територия /строителните граници/ на село Обнова, община Левски, област Плевен, на улица „Любен Каравелов“ №10 /десет/, с площ от 1050 кв.м. /хиляда и петдесет квадратни метра/, НЕЗАСТРОЕН, който имот съгласно Скица №414/21.09.2023г., издадена от Община Левски и дворищно – регулационния план на селото, одобрен със Заповед №2503/1980г., е означен сXXII – 282 /двадесет и две римско – двеста осемдесет и две арабско/, предназначен за индивидуално жилищно строителство, в квартал 26 /двадесет и шести/, при граници и съседи: улица, УПИ с №XXIII – 282 на Марио Георгиев Шопов, УПИ с № II - 281 на Величка Емануилова Парашкевова, УПИ с №XXI – 283 на Александър Светославов Методиев.

Дворът е ограден от три страни с ограда. По северната му граница не е изпълнена ограда и по този начин е свързан намиращия се от север застроен поземлен имот. По протежението на ул.“Любен Каравелов“, няма входна врата за достъп към имота. Няма изграден самостоятелен вход и достъпа до имота е през съседния северен имот. Имотът позволява ново актуално застрояване.

  • при първоначална цена – 6048 лева /шест хиляди четиридесет и осем лева/
  • Данъчната оценка на имота е в размер на 3142.45 лева, съгласно удостоверение на МДТ при Община Левски.

Тежести за имота: Възбрана том 1, акт №127/2023г., по ид №516/2021г., по описа на ЧСИ Т.Кирилова, в полза на Иванка Велчева Иванова и ТД на НАП. Възбрана том 1, акт №146/2023г., по ид №20239060400938 по описа на ЧСИ В.Стоянов, в полза на Община Левски и ТД НАП Плевен, съгласно удостоверение за тежести с изх.№190/27.09.2023г. на Агенция Вписвания имотен регистър и справка Имотен регистър към дата 04.06.2024г.

 

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 29 май 2024 г. в 12:12 часа
Парцел
650.00 кв.м
4 545.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Койнаре
Адрес
гр.Койнаре, ул. „Девети IX” №32Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 10.08.2024 до 10.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.09.2024 13:30
Публикувано на 11 юни 2024 г. в 10:09 часа
Парцел
840.00 кв.м
5 083.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изгрев
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Иванова Вангелова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:00
Публикувано на 17 юни 2024 г. в 10:18 часа
Парцел
1 432.00 кв.м
32 232.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николаево
Адрес
с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен, ул."София" № 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 09.07.2024 до 09.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2024 14:00