ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
1
ПЛОЩ
40.48 кв.м
Населено място
гр. Белене
Адрес
улица „ Фердинанд Дечев “ № 5, етажна собственост в сградата на жилищен блок № 1/42 /едно/ четиредесет и две/, във вход „ Б“ / буква „Б“/, на I /първи/ етаж
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в град Белене, община Белене, област Плевен, с административен адрес: улица „ Фердинанд Дечев “ № 5, етажна собственост в сградата на жилищен блок № 1/42 /едно/ четиредесет и две/, във вход „ Б“ / буква „Б“/, на I /първи/ етаж, с изложение: север – юг, състоящ се от: ХОЛ, КУХНЯ, ДВЕ СПАЛНИ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, със застроена площ от 80,97 кв.м. /осемдесет цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи на апартамента: от изток – магазин, от запад – ап. №2 – Калин Димитров Александров, север – обор, от юг – улица, отдолу – мази, отгоре – ап. № 4 – Бойко Райчев Кърчев, ведно с принадлежащата към апартамента МАЗА №1 /едно/, със застроена площ от 5,40 кв.м. /пет цяло и четиредесет квадратни метра/, при граници и съседи на мазата: от изток – стълбище, от запад – маза № 2, от север – улица, от юг - коридор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулиран общински поземлен имот в границите на урбанизираната територия /строителни граници/ на град Белене, който съгласно регулационния план на града, одобрен със Заповед №569/2000г. е означен с III – 182 /трети римско – за имот сто осемдесет и две арабско/ в квартал 42 /четиредесет и две/ по плана на град Белене, съгласно документ за собственост, а съгласно кадастралната карта представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 03366.602.1441.2.1 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, хиляда четиристотин четиридесет и едно, точка, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изп.директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение. Адрес на имота: град Белене, улица „Фердинанд Дечев“ №5 / пет/, блок 1/42 / едно/четиредесет и две/, вход „Б“/ буква „Б“ /, етаж 1 / едно /, апартамент 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /първи/ в сграда с идентификатор: 03366.602.1441.2 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, хиляда четиристотин четиридесет и едно, точка, две/. Предназначение на жилищната сграда: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 03366.602.1441 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, хиляда четиристотин четиридесет и едно/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение. Брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 80,97 кв.м. /осемдесет цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра/, прилежащи части: Маза № 1 /едно/ с площ от 5,40 кв.м. /пет цяло и четиредесет квадратни метра/. Ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 03366.602.1441.2.2, под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 03366.602.1441.2.4, стар идентификатор: 03366.602.182.2.1 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, сто осемдесет и две, точка, две, точка, едно/.

Апартамента е разположен на първия етаж и се състои от: две спални, дневна, кухня, килер, баня с тоалетна и две тераси. Кухнята е обединена с килер. Терасата към кухнята е остъклена. В сградата има асансьор.

  • при първоначална цена – 11 960 лева /единадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева/, за 1/2 /една втора/ идеална част от имота.

 

Тежести за имота:

Договорна ипотека том 1, акт №105/2007г., подновяване/новиране том 1, акт 101/2017г., в полза на „ПИБ“АД;

Възбрана том 1, акт №1/2018г., по ид №20178150401713, по описа на ЧСИ Т.Кирилова, в полза на „БАНКА ДСК“АД.

Възбрана том 1, акт №36/2019г., по ид№20198090400396 на ЧСИ Силвия Косева рег.№809, в полза на Александър Владимиров Величков, върху ½ ид.част, за задължение на Елмира Зонова.

Възбрана том 1, акт №9/2021г., по ид№20194410400101 на ДСИ Денис Юриев при РС Левски, в полза на Християн Иванов Кучев, върху ½ ид.част, за задължение на Иван Кучев.

Възбрана том 1, акт №69/2024г., по ид№20228090401519 на ЧСИ Силвия Косева рег.№809, в полза на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ АД, върху ½ ид.част, за задължение на Елмира Зонова, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър от дата 18.12.2023г., и съгласно справка имотен регистър към дата 04.06.2024г.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 13 юни 2024 г. в 15:06 часа
Тристаен апартамент
87.93 кв.м
129 528.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
гр. ПЛЕВЕН, ж.к. Сторгозия, бл. 129, вх. Б, ет. 9, ап. 54
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петьо Ангелов Петков
СРОК
от 05.07.2024 до 05.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2024 10:00
Публикувано на 20 юни 2024 г. в 16:02 часа
Тристаен апартамент
78.70 кв.м
192 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
град Плевен, ул."Родопи" №16 /шестнадесет/, вход В, етаж 2 /две/, апартамент 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 29.06.2024 до 29.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.07.2024 09:00