ПЛОЩ
3 062.00 кв.м
Населено място
с. Елховец
Адрес
2/3 ид.ч. от нива, м. Ливадата, с. Елховец
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2/3 ид.ч. /две трети идеални части/ от поземлен имот с трайно предназначение нива с площ от 3.062 (три дка и шестдесет и два кв.м.) дка, девета категория, находящ се в местността ''Ливадата'', представляващ имот № 000536 (нула, нула, нула, пет, три, шест) по картата на землището на с. Елховец, общ. Рудозем, при граници: имот № 000535 – пасище, мера на Салих Салихов Юпов, имот № 001395 пасище, храсти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот№ 001239 – залесени горски територии на МЗГ, който имот съглано кадастралната карта и кадастралните регистри на село Елховец, общ. Рудозем, обл. Смолян, одобрени със заповед № РД-18-881 / 17.12.2019г. представлява Поземлен имот с идентификатор 27365.9.536 /две, седем, три, шест, пет, точка, девет, точка, пет, три, шест/, находящ се в местност ЛИВАДАТА, с площ от 3 063,00 /три хиляди шестдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 /девета/, при съседи: имоти с идентификатори – 27365.9.535, 27365.1.239, 27365.9.504 и 27365.1.395.

Соня Георгиева Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
917
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 62087; 0301 62093
Мобилен телефон
0876880555
Публикувано на 6 юни 2024 г. в 10:22 часа
Земеделски имот
14 130.00 кв.м
8 812.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Елховец
Адрес
1/3 ид.ч. от имот, находящ се в м. Ливадата, с. Елховец
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 10:00
Публикувано на 18 юни 2024 г. в 16:24 часа
Земеделски имот
1 105.00 кв.м
24 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Стефанов Витанов
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 11:00