ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
15 563.00 кв.м
Населено място
гр. Левски
Адрес
местност „Шаварна“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43236.350.374 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, триста седемдесет и четири/, находящ се в град Левски, община Левски, област Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 2/23.01.2007г., на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.08.2015г., с адрес на поземления имот: град Левски, местност „Шаварна“, с площ от 15 563 кв.м. /петнадесет хиляди петстотин шестдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, без стар идентификатор, с номер по предходен план: 000374 /нула, нула, нула, триста седемдесет и четири/, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 43236.350.360, 43236.350.2, 43236.350.506, 43236.350.704, 43236.350.348, ВЕДНО с находящите се в имота сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 43236.350.374.1 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, триста седемдесет и четири, точка, едно/, находяща се в град Левски, община Левски, област Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 2/23.01.2007г., без изменение в КККР, с адрес на поземления имот: град Левски, местност „Шаварна“, разположена в поземлен имот с идентификатор 43236.350.374 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, триста седемдесет и четири/, със застроена площ от 173 кв.м. /сто седемдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: административна, делова сграда, без стар идентификатор и номер по предходен план, СГРАДА с идентификатор 43236.350.374.2 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, триста седемдесет и четири, точка, две/, находяща се в град Левски, община Левски, област Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 2/23.01.2007г., без изменение в КККР, с адрес на поземления имот: град Левски, местност „Шаварна“, разположена в поземлен имот с идентификатор 43236.350.374 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, триста седемдесет и четири/, със застроена площ от 614 кв.м. /шестстотин и четиринадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: промишлена сграда, без стар идентификатор и номер по предходен план, ВЕДНО със съществуващи рибарници за отглеждане на риба – 9 /девет/ броя – конструкции от циментови басейни, перила и метални съоръжения и всички подобрения и приращения в имота, както и СГРАДА с идентификатор 43236.350.374.3 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, триста седемдесет и четири, точка, три/, находяща се в град Левски, община Левски, област Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 2/23.01.2007г., без изменение в КККР, с адрес на поземления имот: град Левски, местност „Шаварна“, разположена в поземлен имот с идентификатор 43236.350.374 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, триста седемдесет и четири/, със застроена площ от 8 кв.м. /осем квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: сграда за енергопроизводство, без стар идентификатор и номер по предходен план, ведно с енергийно оборудване – трансформатор тип Т/М 250/20, №208440/2015, диспечерско наименование „БКТП 95, Левски“ и дисп. CEOPL 7110. Сграда за енергопроизводство е изградена на основание сключен договор №1201943116/17.09.2015г., за присъединяване към разпределителната ел.мрежа на обект на „Шаварна Биопарк“ООД.

Имотът се намира южно от гр.Левски, в местността „Шаварна“. До района има асфалтов път, като последните 100 м., са полски път, който достига до източната част на имота. Парцелът е застроен с две сгради и девет броя водни басейни.

СГРАДА с идентификатор 43236.350.374.1 е със застроена площ 173 кв.м. Конструкцията е стоманобетонна, гредова скелетна, развита на фундаментна плоча, оградни стени от тухлен зид, покривната конструкция е метална, като е развита върху етажната стоманобетнова плоча. На първия етаж са развити обслужващи помещения- офис, битова стая, складове, санитарен възел. До втория етаж се стига по метална външна стълба, завършваща с пасарелка по дължина на цялата сграда. На етажа са развити четири еднотипни стаи за обитаване със самостоятелни санитарни възли и кухненски боксове. Сградата е топлоизолирана. Дограма - PVC със стъклопакет. Врати-алуминиеви, подови настилки-гранитогрес.

СГРАДА с идентификатор 43236.350.374.2, със застроена площ 614 кв.м., с предназначение- Цех за преработка на риба. Сградата е едноетажна, с ниво на терена и 9 входа. В сградата на кота 0 са разположени са следните помещения: вход за суровина, хладилник за суровина 0-2'C хладилна камера -18'C , хладилна камера -18'C - СЖП, отстраняване на транспортна опаковка, миялно за транспортирани касети и корита, отцеждане транспортни касети и корита, дефрострация, отцеждане втр.посуда, работна зала за първична обработка, измиване на контейнери СПЖ, помешение за осоляване, миялно втр.посуда, съблекалня-душ- 2 бр., предверие, таолетни- 2 бр., работна зала машинна обработка, съгранение подправки, технологична зала, помещение за обезсоляване и окачване, камера 0-4'C, въздушно охлаждане, термично помещение, опаковъчно, зала за почивка, шокова камера, съхранение опаковки, дзървесина, технолог, сгъване на кашони, хладилна камера -18'C, готови продукти пакетажно, съхранение на кашони, хладилник суровина 0-2'C, готова продукция, експедиция, пласмент, абонатна станция, ел.табло, агрегат.

СГРАДА 43236.350.374.3 е с площ 8 кв.м., и се явява трафопост БКПП 95 -типово изпълнение. Трафопостът е с електрооборудване и е действащ.

Западно от сградите са изградени девет броя водни басейни с обща площ от 9930 кв.м. Басейните са предназначени за следлюпилно подрастване на риба. Конструкцията е монолитна стоманобетонна. Средната дълбочина е 1.40 м. В средната част на басейните е изработена метална пасарелка за обслужване.

- при първоначална цена 432 960 лева без ДДС /четиристотин тридесет и две хиляди деветстотин и шестдесет лева/, в това число стойност на земя без прилежащ терен – 11 379 лева, съответстваща на 3020 кв.м., в това число стойност на сграда с идентификатор 43236.350.374.3 - трафопост с енергийно оборудване - 12 060 лева.

- ДДС се дължи върху сумата от 11 379 лева - стойност на земя без прилежащ терен, съответстваща на 3020 кв.м.

- ДДС се дължи върху сумата от 12 060 лева - стойност на сграда с идентификатор 43236.350.374.3 - трафопост с енергийно оборудване.

ШАВАРНА БИОПАРК” ООД, е с регистрация по ЗДДС от 24.01.2013г.

Публичната продан на поземления имот без прилежащия към сградата терен, е облагаема доставка съгласно чл.2 от ЗДДС, във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната му цена следва да се начисли ДДС.

Публичната продан на самостоятелно обособените обекти, /без трафопост с енергийно оборудване/, описани в обявлението и прилежащия терен е освободена доставка по смисъла на чл.45 от ЗДДС и върху крайната й цена няма да се начислява ДДС.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение на МДТ при Община Левски, е в размер на 441 157.60 лв.

Тежести за имота:

Вписана договорна ипотека том 1, акт №23/2016г., в полза на „ББР МИКРОФИНАНСИРАНЕ“ ЕАД и Вписана възбрана том 1, акт №12/2023г., в полза на „ББР МИКРОФИНАНСИРАНЕ“ ЕАД, по изп.дело №20238150400113 на ЧСИ Татяна Кирилова, за поземлен имот с идентификатор 43236.350.374, сграда с идентификатор 43236.350.374.1 и сграда с идентификатор 43236.350.374.2, съгласно удостоверения за тежести с Изх.№26/27/28/22.02.2023г., издадени от АВ Имотен регистър.

Вписана възбрана том 1, акт №12/2023г., в полза на „ББР МИКРОФИНАНСИРАНЕ“ ЕАД, по изп.дело №20238150400113 на ЧСИ Татяна Кирилова, за сграда с идентификатор 43236.350.374.3, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№29/22.02.2023г., издадено от АВ Имотен регистър и съгласно справка Имотен регистър към дата 05.06.2024г.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 11 юни 2024 г. в 09:49 часа
Производствен имот
8 230.00 кв.м
476 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кнежа
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 24.06.2024 до 24.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.07.2024 14:00
Публикувано на 12 юли 2024 г. в 12:05 часа
Производствен имот
468.00 кв.м
9 432.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николаево
Адрес
местност „Коджакър“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 30.08.2024 до 30.09.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.10.2024 09:00
Публикувано на 12 юли 2024 г. в 12:18 часа
Производствен имот
775.00 кв.м
254 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
квартал ,,Дружба“ III (трети) микрорайон
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 27.07.2024 до 27.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.08.2024 09:00