ПЛОЩ
1 281.00 кв.м
Населено място
с. Николово
Адрес
ИД 609/2023г. - с. Николово, ул. Христо Ботев №52
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.07.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

11147 / 07.06.2024

Изпълнително дело №: 20238330400609

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ КОПЧЕВ, а именно:

      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1281,00 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и един квадратни метра/, находящо се в с. Николово, общ. Русе, обл. Русенска, кв. „Гагаля“, по ул. „Христо Ботев“ № 52 /петдесет и две/, представляващо Поземлен имот № 1183 /хиляда сто осемдесет и три/, извън регулация, по регулационния план на селото, съгласно скица, а по нотариален акт, с площ от 1000,00 кв.м. /хиляда квадратни метра/, представляващо парцел № 956 /деветстотин петдесет и шест/ в кв. 199 /сто деветдесет и девет/, при граници за целия имот: имот №1181, имот № 1184, имот № 1182 и ул. „Стара планина“, а съгласно кадастрална карта -½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51679.29.1 /пет едно шест седем девет точка две девет точка едно/, находящ се в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, м. НАД СЕЛО, с площ 1229 кв.м. /хиляда двеста двадесет и девет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 029001; При съседи: 51679.888.9901, 51679.29.74, 51679.29.4, 51679.29.3, 51679.29.2.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 19840.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискател ОБЩИНА РУСЕ, по настоящото изп.дело

Определям всеки вторник и петък от 15,00 до 19,00 ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 11.06.2024 г. до 17,00 часа на 11.07.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 16.07.2024 09:00 КРАЙ:22.07.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 11.07.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 30 май 2024 г. в 09:12 часа
Парцел
700.00 кв.м
144.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каран Върбовка
Адрес
ИД 929/2021г. - с. Каран Върбовка, ул. Хан Крум
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.07.2024 09:00
Публикувано на 30 май 2024 г. в 09:14 часа
Парцел
1 100.00 кв.м
5 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тръстеник
Адрес
ИД 1334/2023г. - с. Тръстеник
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.07.2024 09:00
Публикувано на 30 май 2024 г. в 09:22 часа
Парцел
500.00 кв.м
2 304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ново село
Адрес
ИД 109/2022г. - с. Ново село, ул. Средна гора
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.07.2024 09:00
Публикувано на 12 юни 2024 г. в 07:57 часа
Парцел
662.00 кв.м
8 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ново село
Адрес
село Ново село, община Русе, ул. „Мургаш“ № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Петров Николов
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:00