ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
512.00 кв.м
Населено място
гр. Нови пазар
Адрес
ул. "Охрид" № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 идеална част от Къща с дворно място, кухня и два навеса с бани, находяща се в гр. Нови пазар, област Варненска от 512 кв.м. (петстотин и дванадесет квадратни метра) – държавно дворно място, съставляващо парцел III-492 (трети за четиристотин деветдесет и две) от кв. 29 (двадесет и девети) по плана на гр. Нови пазар при следните граници: от север: улица, от изток: парцел IV-491, от юг – парцел XII-483, от запад – парцел II-493, а съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, област Шумен представлява:

1/4 идеална част от  Сграда с идентификатор 52009.501.306.1, находяща се в област Шумен, община Нови пазар, град Нови пазар, п.к. 9900, ул. „Охрид“ № 4, вид собственост - частна, функционално. Предназначение - жилищна сграда, еднофамилна, на един етаж, със застроена площ 58 кв. м.,

1/4 идеална част от Сграда с идентификатор 52009.501.306.2, находяща се в област Шумен, община Нови пазар, град Нови пазар, п.к. 9900, ул. „Охрид“ № 4, вид собственост - частна, функционално предназначение - жилищна сграда, еднофамилна, на един етаж, със застроена площ 16 кв. м.,

1/4 идеална част от Сграда с идентификатор 52009.501.306.3, находяща се в област Шумен, община Нови пазар, град Нови пазар, п.к. 9900, ул. „Охрид“ № 4, вид собственост - частна, функционално предназначение - жилищна сграда, еднофамилна, на един етаж, със застроена площ 7 кв. м,

1/4 идеална част от Сграда с идентификатор 52009.501.306.4, находяща се в област Шумен, община Нови пазар, град Нови пазар, п.к. 9900, ул. „Охрид“ № 4, вид собственост -частна, функционално предназначение - друг вид сграда за обитаване, на един етаж, със застроена площ 6 кв. м.

1/4 идеална част от Сграда с идентификатор 52009.501.306.5, находяща се в област Шумен, община Нови пазар, град Нови пазар, п.к. 9900, ул. „Охрид“ № 4, вид собственост - частна, функционално предназначение - друг вид сграда за обитаване, на един етаж, със застроена площ 13 кв. м.,

Гореописаните сгради са построени върху Поземлен имот с идентификатор 52009.501.306, находящ се в област Шумен, община Нови пазар, град Нови пазар, п.к. 9900, ул. „Охрид“ № 4, вид собственост - частна, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m.), с площ 486 кв. м, стар номер 492, квартал 29, парцел III, при съседи: 52009.501.304, 52009.501.307, 52009.501.308, 52009.501.309, 52009.501.300, 52009.501.305

Ана Рашева Рашева
РЕГ. № ЧСИ
930
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800017
Мобилен телефон
0898608804